0995222999

RSS Facebook

Nợ xấu tăng, xử lý 46.000 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

Đến cuối tháng 7/2017, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng là 2,51%, dưới ngưỡng an toàn nhưng vẫn cao hơn mức 2,46% của năm 2016. Tổng số nợ xấu xử lý 6 tháng đầu năm đạt 46,03 nghìn tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết đang tích cực hoàn thiện khung pháp lý về xử lý nợ xấu, toàn ngành Ngân hàng đẩy mạnh thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu để kiểm soát và duy trì nợ xấu ở mức dưới 3%.

Cuối năm 2016, tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn hệ thống là 2,46%, đến cuối tháng 7/2017 là 2,51% (thấp hơn so với mức 2,55% cuối năm 2015). Tổng số nợ xấu xử lý được trong năm 2016 đạt 118,5 nghìn tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2017 đạt 46,03 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, các TCTD đang chủ động xây dựng kế hoạch xử lý nợ xấu cho giai đoạn 2017-2022, trong đó, bám sát việc triển khai các cơ chế và biện pháp quy định tại Nghị quyết và bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các giải pháp được nêu tại phương án cơ cấu lại TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; làm việc với 6 TCTD điểm được lựa chọn là Ngân hàng BIDV, Sài Gòn Thương tín, Á Châu, Công thương Việt Nam, Kỹ thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn và VAMC để quán triệt, chỉ đạo các đơn vị này tập trung triển khai một cách toàn diện các giải pháp tại Nghị quyết 42.

Ngoài ra, phía Ngân hàng Nhà nước cũng vẫn tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kiên quyết các rủi ro, tồn tại và sai phạm của TCTD, thúc đẩy các TCTD triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu.

Công tác thanh tra tập trung vào các nội dung chủ yếu như: chất lượng tín dụng, huy động vốn, đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần, kinh doanh vàng, ngoại tệ, chấp hành quy định về lãi suất, quản trị, điều hành, thực trạng tài chính và việc triển khai các phương án cơ cấu lại, xử lý nợ xấu được duyệt. Các cuộc thanh tra, kiểm tra được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với nội dung và kế hoạch thanh tra, có sự kết hợp giữa thanh tra, giám sát và kiểm toán độc lập, giữa thanh tra tuân thủ và thanh tra rủi ro.

Công tác giám sát ngân hàng tiếp tục được tăng cường trên cơ sở hoàn thiện, triển khai các công cụ, phương pháp giám sát mới gắn liền với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển cơ sở dữ liệu và hệ thống tiêu chí giám sát.

Trong năm 2016, NHNN đã thực hiện 1.250 cuộc thanh tra, kiểm tra, và trong 08 tháng đầu năm 2017, đã thực hiện 751 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện khá nhiều tồn tại, sai phạm của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như: vi phạm về giới hạn cấp tín dụng; vi phạm về hoạt động quản trị, điều hành, kiểm soát, kiểm toán nội bộ; vi phạm điều kiện vay vốn; thẩm định, xét duyệt cho vay; hồ sơ vay; kiểm tra, giám sát vốn vay; định giá tài sản bảo đảm; vi phạm về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro; vi phạm tỷ lệ khả năng chi trả...

Trên cơ sở những sai phạm được phát hiện, năm 2016, NHNN đã ban hành 121 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với TCTD và doanh nghiệp, cá nhân và 8 tháng đầu năm 2017 đã ban hành hành 77 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 6,9 tỷ đồng và tịch thu 7.757 USD...

Linh Anh

Theo Đời sống & Pháp lý