Chủ đề

Tạm dừng qui hoạch Phú Quốc thành đặc khu kinh tế

Tìm theo ngày
Tạm dừng qui hoạch Phú Quốc thành đặc khu kinh tế

Tạm dừng qui hoạch Phú Quốc thành đặc khu kinh tế

UBND tỉnh Kiên Giang đã đề nghị Thủ tướng cho tạm dừng việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế cho đến khi Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

Tỉnh cũng đề xuất được phép sử dụng ngân sách địa phương lập mới quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc, theo hướng trở thành khu kinh tế Phú Quốc. Đồng thời, UBND tỉnh Kiên Giang muốn được áp dụng hình thức lựa chọn và chỉ định thuê đơn vị tư vấn nước ngoài lập quy hoạch; được thực hiện cơ chế tự thoả thuận khi xem xét giá trị hợp đồng và thanh toán với tư vấn nước ngoài.

Theo đó, các kết quả sẽ do UBND tỉnh chịu trách nhiệm.