Bà Trần Anh Đào phụ trách HOSE thay ông Lê Hải Trà

Bà Trần Anh Đào phụ trách HOSE thay ông Lê Hải Trà
Quyết định được Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam ban hành sau khi ông Lê Hải Trà bị khi trừ khỏi Đảng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Bà Trần Anh Đào phụ trách HOSE thay ông Lê Hải Trà Bà Trần Anh Đào phụ trách HOSE thay ông Lê Hải Trà
Quyết định được Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam ban hành sau khi ông Lê Hải Trà bị khi trừ khỏi Đảng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Tìm theo ngày