Đưa Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu vào 2045

Đưa Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu vào 2045
Trong Nghị quyết 30, Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội trở thành trung tâm, là động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước; đến 2045 trở thành thành phố kết nối toàn cầu, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và thế giới.
5 giải pháp đột phá cho khu vực Đồng bằng sông Hồng 5 giải pháp đột phá cho khu vực Đồng bằng sông Hồng
Tại Nghị quyết 30, Bộ Chính trị đề ra các giải pháp trọng tâm để phát triển Đồng bằng sông Hồng, với định vị là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.
Tìm theo ngày