Chủ đề

Tín ngưỡng, nghi lễ thờ cúng tổ tiên của người Việt

Tìm theo ngày
Tín ngưỡng, nghi lễ thờ cúng tổ tiên của người Việt

Tín ngưỡng, nghi lễ thờ cúng tổ tiên của người Việt

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, phong tục thờ cúng tổ tiên đặc biệt phát triển trong văn hóa Việt Nam. Không gia đình người Việt nào không có bàn thờ tổ tiên trong nhà. Việc cúng giỗ tổ tiên với bàn thờ đầy đủ và đúng cách chính là cách thể hiện mối giao lưu giữa cõi dương và cõi âm.