Tags

Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa

Tìm theo ngày
Kế Hoạch Sử Dụng Đất Tỉnh Thanh Hóa Mới Nhất

Kế Hoạch Sử Dụng Đất Tỉnh Thanh Hóa Mới Nhất

Thông tin kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm tại 27 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố, 2 thị xã và 23 huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Năm nay, các quận, huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dự kiến sẽ thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm. Những khu đất này sẽ được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án tại 27 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố, 2 thị xã và 23 huyện.

Kế hoạch sử dụng đất tại 27 đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Với diện tích khoảng 11.120,6 km².

Tỉnh Thanh Hóa có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp Thanh Hóa mở ra phần giữa của vịnh Bắc Bộ thuộc Biển Đông với bờ biển dài hơn 102 km; phía tây giáp tỉnh Hủa Phăn nước Lào với đường biên giới 192 km; phía nam nam giáp tỉnh Nghệ An; phía bắc giáp tỉnh Sơn La, tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình.

Theo quy hoạch, những khu đất đưa vào kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa tại 27 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố, 2 thị xã và 23 huyện gồm có:

- Kế hoạch sử dụng đất thành phố Thanh Hóa và Sầm Sơn

- Kế hoạch sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn và Nghi Sơn

- Kế hoạch sử dụng đất huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, Đông Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Lang Chánh, Mường Lát, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, Quan Hóa, Quan Sơn, Quảng Xương, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Thường Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc và Yên Định.

Về quy hoạch, ngày 14/11/2019 thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số 1629/QĐ-TTg về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Mục tiêu tổng quát: Phấn đấu đến năm 2030, Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; phù hợp với tình hình thực tế và xu thế phát triển của vùng, quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế.

- Mục tiêu cụ thể: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu theo chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm tính cụ thể, khả thi, thực tiễn và tiến độ thực hiện.

- Yêu cầu về nội dung lập Quy hoạch: Định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.

Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn Tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm công bằng xã hội, an sinh xã hội, chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn và bảo đảm sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Kế hoạch sử dụng đất Thanh Hóa mang lại lợi ích gì?

- Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

- Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả.

- Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

- Dân chủ và công khai.

- Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường.

- Tạo ra tính thiết thực, tính khả thi cho kế hoạch sử dụng đất, càng phù hợp với các điều kiện kinh tế xã hội.

- Làm căn cứ để lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm, thực hiện việc giao đất, thu hồi đất theo quy định của Pháp luật.

- Giúp UBND khu vực đưa ra những giải pháp tối ưu cho các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tiềm năng đất đai.

- Hạn chế sự chồng chéo và chuyển đổi mục đích tùy tiện trong quản lý sử dụng đất đai.

- Góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội trong hoạt động giao đất, cho thuê đất, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất.

Theo dõi Vietnammoi để cập nhật thêm nhiều thông tin mới nhất về kế hoạch sử dụng đất Thanh Hóa trong tương lai.