Năm 2020, ngân sách nhà nước sẽ chi gần 1,1 triệu tỉ đồng

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 với tổng chi dự kiến là 1,1 triệu tỉ đồng, trong đó dự toán 367.710 tỉ để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Hôm nay (14/11), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 với tỉ lệ 90,48% số đại biểu tham gia tán thành.

Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách Trung ương năm 2020 là 851.769 tỉ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 660.531 tỉ đồng.

cat-linh-ha-dong-2-6read-only-15597839677272112451325

Năm 2020, tổng chi ngân sách Trung ương năm sẽ gần 1,1 triệu tỉ đồng. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Tổng chi ngân sách Trung ương năm 2020 là 1,1 triệu tỉ đồng, trong đó dự toán 367.710 tỉ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Theo đó, Nghị quyết giao Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng bộ, cơ quan Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, phân bổ chi tiết kinh phí sự nghiệp còn lại của Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu Xử lí triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích, bảo đảm yêu cầu thời gian phân bổ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Phân bổ trong điều hành ngân sách đối với một số khoản chi đã có cơ chế, chính sách, xác định được nhiệm vụ, nhưng chưa có cơ sở tính toán để phân bổ, bố trí cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương ngay từ đầu năm.

Trong việc quản lí, điều hành cần kịp thời thu hồi về ngân sách Trung ương các khoản kinh phí hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương còn dư hoặc hết nhiệm vụ chi theo quy định của pháp luật. 

Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn đầu tư phát triển theo thứ tự ưu tiên, ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước; kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định; xử lí nghiêm các trường hợp để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản…

Nghị quyết nêu rõ, trước ngày 30/11/2019, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020 theo tổng mức vốn đã được Quốc hội quyết định cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. 

Trước ngày 31/12/2019, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020, danh mục, mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp dưới, gửi phương án phân bổ chi tiết cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ và theo dõi thực hiện. 

chọn