Tags

Quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh

Tìm theo ngày
Thông tin quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh mới nhất

Thông tin quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh mới nhất

Thông tin quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu vực quy hoạch tại 13 xã và 1 thị trấn. Cụ thể:

Gồm, 13 xã: Quy hoạch sử dụng đất ở xã Cầu Bà, Giang Ly, Khánh Bình, Khánh Đông, Khánh Hiệp, Khánh Nam, Khánh Phú, Khánh Thành, Khánh Thượng, Khánh Trung, Liên Sang, Sơn Thái, Sông Cầu.

Tại 1 thị trấn: Quy hoạch sử dụng đất ở thị trấn Khánh Vĩnh.

Bên cạnh đó, quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Thông tin quy hoạch sử dụng đất gồm có vị trí, diện tích, thời gian sử dụng khu đất theo kế hoạch. 

- Sơ đồ khu đất.

- Hình ảnh mô tả khu đất.

- Thông tin thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, quy hoạch sử dụng đất.

- Thông tin các dự án nằm trong quy hoạch sử dụng đất.  

Mục đích chính của “quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh”

Mục tiêu chính của quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh là:

- Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

- Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả.

- Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

- Dân chủ và công khai.

- Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường.

- Tạo ra tính thiết thực, tính khả thi cho quy hoạch sử dụng đất, càng phù hợp với các điều kiện kinh tế xã hội.

- Làm căn cứ để lập quy hoạch sử dụng đất đai hàng năm, thực hiện việc giao đất, thu hồi đất theo quy định của Pháp luật. 

- Giúp UBND khu vực đưa ra những giải pháp tối ưu cho các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tiềm năng đất đai.

- Hạn chế sự chồng chéo và chuyển đổi mục đích tùy tiện trong quản lý sử dụng đất đai. 

- Góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội trong hoạt động giao đất, cho thuê đất, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất.