Cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh lĩnh vực tài nguyên- môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến có khoảng 46,64% điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được cắt giảm, đơn giản hóa thuộc 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phụ lục IV Luật Đầu tư.

​​​​​​Triển khai các nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh để cắt giảm; đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến có khoảng 46,64% điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được cắt giảm, đơn giản hóa thuộc 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phụ lục IV Luật Đầu tư.

Mặt khác, trong những năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cắt giảm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong quá trình sửa đổi phụ lục 4 Luật đầu tư, do vậy trong dự thảo nghị định này sẽ bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh không có trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phục lục 4 Luật Đầu tư.

cat giam hang loat dieu kien kinh doanh linh vuc tai nguyen moi truong
Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận thấy việc xây dựng một Nghị định sửa đổi một số Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường là cần thiết, cấp bách nhằm góp phần hiện thực hóa ngay, kịp thời chủ trương của Chính phủ.

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định là bảo đảm việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh một cách thực chất, phù hợp với Luật Đầu tư năm 2014; góp phần chuyển tư duy phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm; bảo đảm tính khả thi, điều kiện nguồn lực của cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương xuống địa phương.

Hơn nữa, việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh gắn với công tác cải cách hành chính đặc biệt công tác thể chế và thủ tục hành chính; góp phần hiện thực hóa ngay, kịp thời chủ trương của Chính phủ về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trong dự thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực đất đai tại 2 Nghị định 43/2014 và Nghị định số 44/2014; sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực môi trường tại 5 nghị định: Nghị định 127/2014 quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Nghị định số 18/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành các quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 19/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015 về quản lý chất thải và phế liệu và Nghị định số 60/2016 quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ngoài ra sẽ sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên nước; địa chất và khoáng sản tại 3 nghị định gồm: Nghị định số 60/2016 quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Nghị định số 201/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước; Nghị định số 158/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản

Sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ, khí tượng thủy văn tại 2 nghị định số 45/2015 về hoạt động đo đạc và bản đồ và Nghị định số 38/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn.

Dự thảo Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được trình lên Chính phủ.

cat giam hang loat dieu kien kinh doanh linh vuc tai nguyen moi truong Khởi tố 2 cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường gây thất thoát tiền tỷ

Cả 2 cán bộ bị cho là thiếu trách nhiệm trong quá trình kiểm tra, xác định nghĩa vụ tài chính đối với Công ty ...

chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030
Tỉnh Đồng Nai là một trong những tỉnh có lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.