Đất khai hoang có nhà ở ghi nguồn gốc sử dụng thế nào?

Trường hợp người đang sử dụng đất, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật thì thuộc trường hợp Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Ông Đào Tuấn Anh (Sơn La) hỏi, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khai hoang, có nhà ở từ trước ngày 15/10/1993 thuộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và không vượt hạn mức công nhận đất ở quy định tại Khoản 4 Điều 103 Luật Đất đai nay được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì nguồn gốc sử dụng đất ghi tại trang 2, giấy chứng nhận là ''công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất'' hay ''công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất''?

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp từ trước ngày 1/7/2004 thuộc quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP nay được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì nguồn gốc sử dụng đất ghi tại trang 2, giấy chứng nhận là ''công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất'' hay ''Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất''?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp người đang sử dụng đất, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật thì thuộc trường hợp Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Về nội dung câu hỏi thứ nhất, theo quy định tại Điểm đ Khoản 8 Điều 6 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất, kể cả hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vào mục đích phi nông nghiệp thuộc chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai nhưng không phải nộp tiền hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính thì ghi “công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất”.

Về nội dung câu hỏi thứ hai, theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp từ trước ngày 1/7/2004, nay được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thì được cấp giấy chứng nhận theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 Luật Đất đai; diện tích đất nông nghiệp còn lại (nếu có) phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước.

Đối với diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng trong hạn mức giao đất nông nghiệp, theo quy định tại Điểm 3 Khoản 8 Điều 6 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thuộc chế độ giao đất không thu tiền thì ghi “công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất”; đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức phải chuyển sang thuê đất thì nguồn gốc sử dụng đất ghi theo quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 8 Điều 6 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT.

chọn
Hình ảnh KCN hơn 500 ha đang thu hút doanh nghiệp ở ven biển Nam Định
KCN Dệt may Rạng Đông giai đoạn 1 có diện tích gần 520 ha, kết nối trực tiếp với nhiều tuyến đường thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.