Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án KCN Bình Xuyên II tại Vĩnh Phúc

KCN Bình Xuyên II có vị trí tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, quy mô sử dụng đất của dự án 63 ha. Tổng vốn đầu tư là 810 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 166,7 tỷ đồng; vốn huy động là 643,4 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Báo Chính Phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Bình Xuyên II, tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định nêu rõ, chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Bình Xuyên II (giai đoạn 2) đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Fuchuan. 

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN với quy mô sử dụng đất của dự án 63 ha. Tổng vốn đầu tư là 810 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 166,7 tỷ đồng; vốn huy động là 643,4 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đến ngày 18/7/2057. Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Địa điểm thực hiện dự án thuộc địa bàn thị trấn Bá Hiến và xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án và những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về KCN theo quy định.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc không được chuyển phần diện tích quy hoạch phát triển KCN Bình Xuyên II còn lại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sang mục đích sử dụng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài các vấn đề trên, Thủ tướng cũng yêu cầu Công ty TNHH Fuchuan có trách nhiệm đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định theo quy định của pháp luật. Đồng thời đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng tiến độ cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai. 

Bên cạnh đó là thực hiện các thủ tục về môi trường theo đúng quy định cũng như tuân thủ các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt.

Ngoài ra, công ty cần ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật.

chọn
Hình ảnh đường trục phía nam TP Nam Định đang xây dựng qua huyện Nam Trực
Dự án đường trục phía nam TP Nam Định đoạn qua huyện Nam Trực đi qua 3 xã Nam Toàn, Nam Cường và Hồng Quang với chiều dài 4,2 km.