NHNN yêu cầu rà soát qui định về thu hồi nợ của bốn tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ra công văn yêu cầu rà soát toàn bộ các qui định của một số công ty tài chính về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ.

Liên quan đến vụ việc đòi nợ của Công ty tài chính FE CREDIT đối với khách hàng vay gây bức xúc trong dư luận, nhằm làm rõ việc tuân thủ qui định của pháp luật và có đủ thông tin cung cấp cho tổ chức, cá nhân liên quan, ngày 29/6 NHNN ban hành công văn số 4660 và công văn số 4661.

Theo đó, NHNN yêu cầu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), FE CREDIT và Công ty tài chính TNHH HD SAISON, Công ty tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam phải khẩn trương thực hiện các việc gồm:

Rà soát toàn bộ các qui định nội bộ của FE CREDIT về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ; các thỏa thuận với các đối tác về thu nợ, bán nợ để bảo đảm tuân thủ đầy đủ các qui định tại Thông tư 43/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) và các qui định của pháp luật có liên quan.

Chấn chỉnh toàn bộ hoạt động cấp tín dụng của FE CREDIT, trong đó bao gồm việc xét duyệt, cấp tín dụng; theo dõi, đôn đốc, thu hồi nợ; thỏa thuận và việc thực hiện thỏa thuận của FE CREDIT với các đối tác thu hồi nợ, bảo đảm tuân thủ các qui định của pháp luật.

Trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan theo qui định pháp luật và qui định nội bộ của FE CREDIT.

Đối với Công ty tài chính TNHH HD SAISON; Công ty tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam, NHNN yêu cầu rà soát toàn bộ các qui định nội bộ và việc thực hiện các qui định nội bộ của các Công ty về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ; các thỏa thuận với các đối tác về thu nợ, bán nợ để bảo đảm tuân thủ đầy đủ các qui định tại Thông tư 43/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) và các qui định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan theo qui định pháp luật và qui định nội bộ của các Công ty.

Chậm nhất trước ngày 15/7, VPBank và các Công ty tài chính trên báo cáo kết quả thực hiện gửi NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và NHNN chi nhánh TP.HCM.


chọn
Tổng công ty Sông Đà (SJG) lãi hơn 1.600 tỷ đồng năm 2022 nhờ doanh thu tài chính
Năm 2022, doanh thu thuần của Sông Đà gần 5.519 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước. Nhờ doanh thu tài chính tăng vọt, lợi nhuận sau thuế của công ty hơn 1.646 tỷ đồng, tăng 179% và vượt kế hoạch đề ra.