Tags

Quy hoạch Thừa Thiên Huế

Tìm theo ngày
Thông tin quy hoạch Thừa Thiên Huế cập nhật mới nhất 2022

Thông tin quy hoạch Thừa Thiên Huế cập nhật mới nhất 2022

Thông tin về quy hoạch Thừa Thiên Huế sẽ cập nhật những nội dung liên quan đến 1 thành phố, 2 thị xã, 6 huyện trên địa bàn tỉnh.

Thông tin quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế

Quy hoạch Thừa Thiên Huế sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu đất quy hoạch, tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch,... tại 1 thành phố, 2 thị xã, 6 huyện trên địa bàn thành phố. Trong đó, tỉnh Thừa Thiên Huế được chia thành 141 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 95 xã, 39 phường, 7 thị trấn. Cụ thể:

- Thành phố Huế: Có diện tích 266/km2 và có 29 phường, 7 xã.

- Thị xã Hương Thủy: Có diện tích 427/km2 và có 5 phường, 5 xã.

- Thị xã Hương Trà: Có diện tích 392/km2 và có 5 phường, 4 xã.

- Huyện A Lưới: Có diện tích 1.225/km2 và có 1 thị trấn, 17 xã.

- Huyện Nam Đông: Có diện tích 647,8/km2 và có 1 thị trấn, 9 xã.

- Huyện Phong Điền: Có diện tích 647,8/km2 và có 1 thị trấn, 15 xã.

- Huyện Phú Lộc: Có diện tích 720,4/km2 và có 2 thị trấn, 15 xã.

- Huyện Phú Vang: Có diện tích 235,4/km2 và có 1 thị trấn, 13 xã.

- Huyện Quảng Điền: Có diện tích 163,1/km2 và có 1 thị trấn, 10 xã.

Tên, phạm vi và thời kỳ quy hoạch

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Phạm vi quy hoạch:

- Thừa Thiên Huế có diện tích tự nhiên là 4.944,7 km2.

- Phía đông giáp biển đông.

- Phía Tây giáp tỉnh Quảng Trị và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

- Phía Nam giáp thành phố đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

- Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Trị.

- Tọa độ tỉnh Thừa Thiên Huế: Từ 107o đến 108,2 o độ kinh đông và từ 16 o đến 16,8 o độ vĩ Bắc.

3. Thời kỳ quy hoạch:

- Thời kỳ lập quy hoạch: 2021 - 2030.

- Tầm nhìn dài hạn: đến năm 2050.

Quan điểm và mục tiêu lập quy hoạch:

Theo đó, những quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung chủ yếu như sau:

Quan điểm

Cụ thể hóa Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Phải phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 của đất nước, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch các ngành quốc gia, quy hoạch vùng; đảm bảo phát triển hài hòa các địa phương, vùng lãnh thổ trên địa bàn; tính khả thi trong triển khai, đáp ứng các nhu cầu trong các giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030; tạo nền tảng phát triển cho các giai đoạn tiếp theo, phù hợp với tầm nhìn đến năm 2050;

Đánh giá khách quan điều kiện và thực trạng phát triển thời gian qua, những thay đổi trong thời gian tới, các tác động từ bên ngoài đến phát triển của tỉnh; các cơ hội liên kết giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các địa phương trong vùng và cả nước; khả năng khai thác hành lang kinh tế đông - Tây, các cơ hội phát triển mới, các Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết và tham gia;

Tuân thủ, bám sát các quy trình, nội dung, nguyên tắc theo Luật Quy hoạch, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch. Phù hợp với các văn kiện, Nghị quyết của đảng, văn bản của Quốc hội và Chính phủ. Chủ động phối hợp, cập nhật thông tin trong quá trình lập quy hoạch tỉnh với quy hoạch cấp cao hơn để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các cấp quy hoạch; kết nối liên thông, dự báo, khả thi, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; phải có chính sách phản ứng nhanh khi có các sự cố như thiên tai, dịch bệnh, sự cố có tính thảm họa,…xảy ra;

Kết hợp hiệu quả giữa quản lý ngành, lĩnh vực với quản lý lãnh thổ, bảo vệ môi trường và quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền biên giới trên bộ, chủ quyền biển đảo; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Mục tiêu

Làm cơ sở pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng trong việc hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển; là cơ sở để triển khai kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính khách quan, khoa học. đồng thời, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu để các doanh nghiệp, cộng đồng và người dân đầu tư, sản xuất, kinh doanh, sinh sống, làm việc và việc kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế;

Loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển. Xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, bố trí hợp lý không gian nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian trong địa bàn tỉnh hiện nay gắn với định hướng không gian cho các nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở huy động hợp lý các điều kiện bên trong và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu theo chủ trương, chỉ đạo của đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tính khả thi và tiến độ thực hiện.

Trên đây là những thông tin mới nhất về quy hoạch ở tỉnh Thừa Thiên Huế, bạn đọc có thể tham khảo để biết chính xác các đoạn đường, tuyến đường sẽ mở, khu đất quy hoạch và bản đồ quy hoạch ở các phường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.