Thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng tại TP HCM

UBND TP HCM có ý kiến chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng tại địa phương này.

Theo Cổng thông tin điện tử UBND TP HCM, Sở Giao thông vận tải được giao theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện đầu tư, xây dựng, cải tạo, quản lí, vận hành, bảo trì hệ thống thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí.

Công an thành phố bố trí lực lượng phối hợp với Sở Giao thông vận tải và UBND các quận, huyện có trạm thu phí trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội khi triển khai công tác thu phí hoàn vốn các dự án đường bộ có thu phí; xử phạt nghiêm theo qui định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Cục Thuế TP HCM phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn nhà cung cấp dịch vụ thu phí hóa đơn điện tử theo quy định pháp luật; hướng dẫn các nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện nghĩ vụ thuế đối với hoạt động thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn việc sử dụng tần số vô tuyến điện cho hệ thống thu phí điện tử không dừng. 

Bảo vệ tần số của thiết bị điện tử không dừng và ứng phó khi có tình huống phát sinh gây mất an toàn thông tin; hướng dẫn, hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ thu phí áp dụng các qui định về tiêu chuẩn Quốc gia, qui chuẩn kĩ thuật và các qui định pháp luật có liên quan.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến qui định pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các tiện ích khi thực hiện thu/thanh toán phí theo hình thức điện tử không dừng.

chọn