TP Thủ Đức tiến hành bầu Chủ tịch UBND trước ngày 19/2/2021

HĐND TP Thủ Đức tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền (Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban thuộc HĐND; Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND) trước ngày 19/2/2021.

Ngày 29/12, UBND TP HCM ban hành quyết định kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết  về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM.

Theo kế hoạch, TP Thủ Đức và các đơn vị hành chính phường sau sắp xếp, sáp nhập chính thức hoạt động kể từ ngày 1/3/2021. 

Văn bản của chính quyền địa phương ở Quận 2, 9, Thủ Đức và các phường những nơi sắp xếp đơn vị hành chính được ban hành trước ngày 1/3/2021, nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền thay thế hoặc bãi bỏ thì vẫn được tiếp tục sử dụng. 

UBND TP Thủ Đức và các phường những nơi sắp xếp đơn vị hành chính chủ động triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại lệ phí khi chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy và bàn giao cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của TP Thủ Đức, trước ngày 10/1/2021, UBND quận 2, 9, Thủ Đức tổ chức thống kê, rà soát tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang... trong phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính để chuẩn bị công tác bàn giao giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trước ngày 18/1/2021, sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của 3 quận để thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của TP Thủ Đức; chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Thủ Đức và thành ủy viên.

Trước ngày 19/2/2021, HĐND TP Thủ Đức tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền (Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban thuộc HĐND; Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND).

Trước ngày 25/2/2021, giao UBND TP Thủ Đức chủ trì, phối hợp tiến hành bàn giao tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang từ 3 quận về TP Thủ Đức quản lý.

chọn