Hà Nội: Phê duyệt 101 đối tượng được miễn giảm tiền điện vì dịch Covid-19

101 đối tượng miễn giảm tiền điện theo văn bản của Bộ Công Thương, gồm các cơ sở thuộc khối bệnh viện, cơ sở thuộc khối trung tâm y tế, cơ sở thuộc khối trung tâm chuyên khoa, cơ sở thuộc khối cơ sở du lịch, cơ sở thuộc khối quân đội, công an, bệnh viện cách li, khám bệnh tập trung.

Theo Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội, ngày 10/8, UBND Thành phố Hà Nội ban hành văn bản chấp thuận danh sách 101 khách hàng thuộc đối tượng miễn giảm tiền điện do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Cụ thể, các đối tượng này bao gồm: 50 cơ sở thuộc khối bệnh viện, 30 cơ sở thuộc khối trung tâm y tế, 3 cơ sở thuộc khối trung tâm chuyên khoa, 5 cơ sở thuộc khối cơ sở du lịch, 13 cơ sở thuộc khối quân đội, công an, bệnh viện cách li, khám bệnh tập trung.

Dựa trên danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố được phê duyệt, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn tính toán, giảm trừ tiền điện cho các khách hàng áp dụng với Tháng thứ ba theo đúng qui định (tính đủ 3 tháng với các khách hàng ghi chỉ số công tơ nhiều lần trong tháng).

Đối với các khách hàng sử dụng điện trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có sử dụng điện của thành phố Hà Nội nhưng chưa được giảm trừ cho Tháng thứ nhất và Tháng thứ hai, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn đối chiếu, thoái hoàn tiền điện những tháng trước đó nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng.

chọn