Lập Tổ công tác giúp việc đôn đốc tiến độ triển khai đường sắt đô thị Hà Nội và TP HCM

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải vừa ký Quyết định số 62/QĐ-BCĐCTTĐQG thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (Tổ công tác).

Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ trưởng Tổ công tác là đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tổ phó Tổ công tác là các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Các Ủy viên gồm: Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Bùi Xuân Dũng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Quyết định nêu rõ, căn cứ nhu cầu nhiệm vụ trong quá trình hoạt động, Trưởng ban Chỉ đạo quyết định việc thay đổi, bổ sung thành viên Tổ công tác. Tổ công tác giải thể sau khi Dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng hoặc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các thành viên Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. 

Tùy theo yêu cầu và nội dung công việc, Tổ trưởng Tổ công tác mời lãnh đạo các cơ quan, địa phương có liên quan tham gia các cuộc họp của Tổ công tác.

Chức năng của Tổ công tác

Tổ công tác thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm điểm các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, xử lý khó khăn vướng mắc, tháo gỡ cơ chế kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ các dự án đường sắt đô thị triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác

Tổ công tác giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối, chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo tiến độ.

Bên cạnh đó, Tổ công tác thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai các Dự án, chủ động và kịp thời hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hằng tháng, Tổ công tác đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tổ công tác nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong chính sách để triển khai đầu tư các Dự án do các đơn vị đề xuất, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; được tổ chức khảo sát, nghiên cứu học tập kinh nghiệm một số nước có đường sắt đô thị hiện đại và được mời các chuyên gia trong nước và quốc tế có kinh nghiệm.

Bộ Giao thông vận tải là Cơ quan thường trực Tổ công tác; sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc Tổ công tác; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, tổng hợp nội dung báo cáo và dự thảo kết luận cho các kỳ họp của Tổ công tác.

Chế độ làm việc của Tổ công tác

Quyết định nêu rõ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Tổ trưởng Tổ công tác khi ký các văn bản chỉ đạo được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Tổ phó Tổ công tác và các Ủy viên Tổ công tác khi ký các văn bản để thực hiện nhiệm vụ thành viên Tổ công tác được sử dụng con dấu của bộ, ngành, địa phương đó.

Tất cả các thành viên của Tổ công tác làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân và nêu gương.

Kinh phí hoạt động của Tổ công tác

Kinh phí hoạt động của Tổ công tác giúp việc do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong kinh phí thường xuyên của Bộ Giao thông vận tải, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước.

Chế độ thông tin báo cáo của Tổ công tác

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện các dự án gửi Cơ quan thường trực Tổ công tác để tổng hợp định kỳ 01 tháng, đột xuất theo yêu cầu của Tổ công tác.

Cơ quan thường trực Tổ công tác có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Tổ công tác về tình hình thực hiện của các dự án định kỳ 01 tháng, đột xuất theo yêu cầu của Tổ công tác.

Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của Tổ công tác định kỳ 01 tháng, đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 23/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 884/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải. Trưởng ban Chỉ đạo là đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

chọn