Nam Định đấu giá 129 lô đất ở tại huyện Giao Thuỷ, khởi điểm từ 13 triệu đồng/m2

129 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, có diện tích 81 - 300 m2/lô .

Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Sơn (Công ty) vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Giao Thuỷ .

Cụ thể là quyền sử dụng 129 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ. Các lô đất có diện tích 81 - 300 m2/lô với giá khởi điểm 13 - 17 triệu đồng/m2.

 

STT

Tên tài sản

Vị trí trên BĐ

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Thành tiền (đồng)

Tiền đặt trước

Tờ

Thửa

(1)

(4)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)=(5)*(6)

(8) = (7)*20%

1

BT1-1

9

126

294.6

16,000,000

4,713,600,000

       942,720,000

2

BT1-2

9

126;117

280.0

15,000,000

4,200,000,000

       840,000,000

3

BT1-3

9

126;117

280.0

15,000,000

4,200,000,000

       840,000,000

4

BT1-4

9

126;117

280.0

15,000,000

4,200,000,000

       840,000,000

5

BT1-5

9

126;117

300.0

15,000,000

4,500,000,000

       900,000,000

6

BT1-6

9

117

300.0

15,000,000

4,500,000,000

       900,000,000

7

BT1-7

9

117

300.0

15,000,000

4,500,000,000

       900,000,000

8

BT1-8

9

117

292.0

16,000,000

4,672,000,000

       934,400,000

9

BT2-1

9

127

292.0

16,000,000

4,672,000,000

       934,400,000

10

BT2-2

9

127

300.0

15,000,000

4,500,000,000

       900,000,000

11

BT2-3

9

127;116

300.0

15,000,000

4,500,000,000

       900,000,000

12

BT2-4

9

127;116

300.0

15,000,000

4,500,000,000

       900,000,000

13

BT2-5

9

127;116

300.0

15,000,000

4,500,000,000

       900,000,000

14

BT2-6

9

116

280.0

15,000,000

4,200,000,000

       840,000,000

15

BT2-7

9

116

280.0

15,000,000

4,200,000,000

       840,000,000

16

BT2-8

9

116

280.0

15,000,000

4,200,000,000

       840,000,000

17

BT2-9

9

116;128

280.0

15,000,000

4,200,000,000

       840,000,000

18

BT2-10

9

128

280.0

15,000,000

4,200,000,000

       840,000,000

19

BT2-11

9

128

242.2

16,000,000

3,875,200,000

       775,040,000

20

CL1-5

9

126

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

21

CL1-11

9

126

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

22

CL1-14

9

126

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

23

CL1-15

9

126

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

24

CL1-16

9

126

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

25

CL1-17

9

126

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

26

CL1-18

9

126

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

27

CL1-19

9

126

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

28

CL1-20

9

126;127

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

29

CL1-21

9

126;127

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

30

CL1-22

9

126;127

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

31

CL2-4

9

127

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

32

CL2-6

9

127

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

33

CL2-7

9

127

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

34

CL2-8

9

127

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

35

CL2-9

9

127

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

36

CL2-10

9

127

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

37

CL2-11

9

127

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

38

CL2-12

9

127

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

39

CL2-13

9

127

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

40

CL2-14

9

127

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

41

CL2-15

9

127

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

42

CL2-17

9

127;116

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

43

CL2-18

9

127;116

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

44

CL2-19

9

127;116

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

45

CL2-20

9

127;116

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

46

CL2-21

9

127;116

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

47

CL2-22

9

127;116

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

48

CL2-23

9

127;116

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

49

CL2-24

9

116

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

50

CL2-25

9

116

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

51

CL2-26

9

128

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

52

CL2-27

9

128

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

53

CL2-28

9

128

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

54

CL2-29

9

128

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

55

CL6-1

9

128

87.0

17,000,000

1,479,000,000

       295,800,000

56

CL6-2

9

128

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

57

CL6-3

9

128

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

58

CL6-4

9

128

95.0

16,000,000

1,520,000,000

       304,000,000

59

CL6-5

9

128

133.4

17,000,000

2,267,800,000

       453,560,000

60

CL7-20

9

113

100.0

14,000,000

1,400,000,000

       280,000,000

61

CL7-21

9

113

100.0

14,000,000

1,400,000,000

       280,000,000

62

CL7-22

9

113

100.0

14,000,000

1,400,000,000

       280,000,000

63

CL7-23

9

113

100.0

14,000,000

1,400,000,000

       280,000,000

64

CL7-24

9

113

100.0

14,000,000

1,400,000,000

       280,000,000

65

CL7-25

9

113

100.0

14,000,000

1,400,000,000

       280,000,000

66

CL7-26

9

113

100.0

14,000,000

1,400,000,000

       280,000,000

67

CL7-27

9

113

100.0

14,000,000

1,400,000,000

       280,000,000

68

CL7-28

9

85

100.0

14,000,000

1,400,000,000

       280,000,000

69

CL7-29

9

85

100.0

14,000,000

1,400,000,000

       280,000,000

70

CL10-5

9

85

84.0

16,000,000

1,344,000,000

       268,800,000

71

CL10-6

9

85

84.0

16,000,000

1,344,000,000

       268,800,000

72

CL10-7

9

85

84.0

16,000,000

1,344,000,000

       268,800,000

73

CL10-8

9

85

84.0

16,000,000

1,344,000,000

       268,800,000

74

CL10-9

9

85

84.0

16,000,000

1,344,000,000

       268,800,000

75

CL10-10

9

138

84.0

16,000,000

1,344,000,000

       268,800,000

76

CL10-11

9

138

84.0

16,000,000

1,344,000,000

       268,800,000

77

CL10-12

9

138

153.9

16,000,000

2,462,400,000

       492,480,000

78

CL10-13

9

85

90.0

13,000,000

1,170,000,000

       234,000,000

79

CL10-14

9

85

84.0

13,000,000

1,092,000,000

       218,400,000

80

CL10-15

9

85

84.0

13,000,000

1,092,000,000

       218,400,000

81

CL10-16

9

85

84.0

13,000,000

1,092,000,000

       218,400,000

82

CL10-17

9

85

84.0

13,000,000

1,092,000,000

       218,400,000

83

CL10-18

9

85

84.0

13,000,000

1,092,000,000

       218,400,000

84

CL10-19

9

85

84.0

13,000,000

1,092,000,000

       218,400,000

85

CL10-20

9

85

84.0

13,000,000

1,092,000,000

       218,400,000

86

CL10-21

9

138;85

84.0

13,000,000

1,092,000,000

       218,400,000

87

CL10-22

9

138

84.0

13,000,000

1,092,000,000

       218,400,000

88

CL10-23

9

138

84.0

13,000,000

1,092,000,000

       218,400,000

89

CL10-24

9

138

122.1

13,000,000

1,587,300,000

       317,460,000

90

CL11-1

9

85

86.5

13,000,000

1,124,500,000

       224,900,000

91

CL11-2

9

85

81.0

13,000,000

1,053,000,000

       210,600,000

92

CL11-3

9

85

81.0

13,000,000

1,053,000,000

       210,600,000

93

CL11-4

9

85

81.0

13,000,000

1,053,000,000

       210,600,000

94

CL11-5

9

85

81.0

13,000,000

1,053,000,000

       210,600,000

95

CL11-6

9

85

81.0

13,000,000

1,053,000,000

       210,600,000

96

CL11-7

9

85

81.0

13,000,000

1,053,000,000

       210,600,000

97

CL11-8

9

85

81.0

13,000,000

1,053,000,000

       210,600,000

98

CL11-9

9

138

81.0

13,000,000

1,053,000,000

       210,600,000

99

CL11-11

9

138

129.6

13,000,000

1,684,800,000

       336,960,000

100

CL11-12

9

82

86.5

13,000,000

1,124,500,000

       224,900,000

101

CL11-13

9

82

81.0

13,000,000

1,053,000,000

       210,600,000

102

CL11-14

9

82

81.0

13,000,000

1,053,000,000

       210,600,000

103

CL11-15

9

82

81.0

13,000,000

1,053,000,000

       210,600,000

104

CL11-16

9

82

81.0

13,000,000

1,053,000,000

       210,600,000

105

CL11-17

9

82

81.0

13,000,000

1,053,000,000

       210,600,000

106

CL11-18

9

82

81.0

13,000,000

1,053,000,000

       210,600,000

107

CL11-19

9

82

81.0

13,000,000

1,053,000,000

       210,600,000

108

CL11-20

9

82

81.0

13,000,000

1,053,000,000

       210,600,000

109

CL11-21

9

82

81.0

13,000,000

1,053,000,000

       210,600,000

110

CL11-22

9

82

100.3

13,000,000

1,303,900,000

       260,780,000

111

CL12-2

9

82

95.0

14,000,000

1,330,000,000

       266,000,000

112

CL12-3

9

82

95.0

14,000,000

1,330,000,000

       266,000,000

113

CL12-4

9

82

95.0

14,000,000

1,330,000,000

       266,000,000

114

CL12-5

9

82

95.0

14,000,000

1,330,000,000

       266,000,000

115

CL12-6

9

82

95.0

14,000,000

1,330,000,000

       266,000,000

116

CL12-7

9

82

95.0

14,000,000

1,330,000,000

       266,000,000

117

CL12-8

9

82

95.0

14,000,000

1,330,000,000

       266,000,000

118

CL12-9

9

82

95.0

14,000,000

1,330,000,000

       266,000,000

119

CL12-10

9

82

95.0

14,000,000

1,330,000,000

       266,000,000

120

CL12-11

9

82

95.0

14,000,000

1,330,000,000

       266,000,000

121

CL12-12

9

82

95.0

14,000,000

1,330,000,000

       266,000,000

122

CL12-13

9

82

95.0

14,000,000

1,330,000,000

       266,000,000

123

CL12-14

9

82

95.0

14,000,000

1,330,000,000

       266,000,000

124

CL12-15

9

82

95.0

14,000,000

1,330,000,000

       266,000,000

125

CL12-16

9

82

95.0

14,000,000

1,330,000,000

       266,000,000

126

CL12-17

9

82

95.0

14,000,000

1,330,000,000

       266,000,000

127

CL12-18

9

82

95.0

14,000,000

1,330,000,000

       266,000,000

128

CL12-19

9

82

95.0

14,000,000

1,330,000,000

       266,000,000

129

CL12-20

9

82

96.5

14,000,000

1,351,000,000

       270,200,000

 

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, khách hàng đến trực tiếp mua và nộp hồ sơ trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết đến 12h ngày 26/7 tại UBND xã Giao Tiến và Văn phòng giao dịch của Công ty đấu giá Hợp danh Trường Sơn (địa chỉ BT3 - 11 KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội, số điện thoại liên hệ mua hồ sơ 0589.363.555); hoặc mua hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại web của Công ty https://daugiatruongson.vn, liên tục kể từ ngày niêm yết đến 12h ngày 26/7.

Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và giấy tờ khác trong giờ hành chính từ ngày 10/7 đến ngày 11/7 tại Khu dân cư xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ (người đăng ký tham gia đấu giá đăng ký với Công ty tối thiểu trước hai ngày trước thời gian dự kiến trên).

Thời gian điểm danh, khách hàng đến trước tối thiểu 60 phút để điểm danh và nhận thẻ, nhận phiếu trả giá.

Buổi đấu giá được tổ chức lúc 9h ngày 29/7 tại Nhà văn hoá xã Giao Tiến.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (một vòng) theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Sơn, địa chỉ Lô 3, khu A1-A2-A3 phường Cự Khối, quận Long Biên, TP Hà Nội, điện thoại 0522.169.888, Email daugiatruongson@gmail.com.

chọn
Được chia gần 12 tỷ cổ tức, lãi sau thuế Sonadezi Long Thành 
tăng 57% trong quý II
Quý II vừa qua, doanh thu tài chính của Sonadezi Long Thành phát sinh 12 tỷ đồng tiền chia cổ tức từ Sonadezi Châu Đức. Khoản thu này giúp lãi sau thuế doanh nghiệp tăng 57% so với quý cùng kỳ.