Quảng Bình định giá đất cho 113 dự án để đấu giá

Trong năm nay, tỉnh Quảng Bình sẽ định giá đất cụ thể cho 113 dự án nhằm xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, tính tiền sử dụng đất và tính tiền thuê đất.
Quảng Bình định giá đất cho 113 dự án để đấu giá - Ảnh 1.

Quảng Bình có 113 dự án được định giá đất cụ thể trong năm 2021. (Ảnh: Báo Quảng Bình).

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2021.

Theo đó, năm 2021, tổng số dự án định giá đất cụ thể toàn tỉnh là 113 dự án với diện tích 2.492,62 ha. Việc định giá đất cụ thể nhằm xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, tính tiền sử dụng đất và tính tiền thuê đất.

Nguồn kinh phí thực hiện định giá đất cụ thể được bố trí từ ngân sách Nhà nước theo quy định của Chính phủ quy định về giá đất. Đơn giá thực hiện căn cứ quy định tại Quyết định số 3824 ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá sản phẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đơn vị thực hiện việc định giá đất là các tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh này giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự toán kinh phí thực hiện định giá đất cụ thể gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để triển khai việc định giá đất cụ thể các dự án thuộc thẩm quyền UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời trình Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh thẩm định hồ sơ, phương án giá đất cụ thể; hoàn thiện phương án giá đất trình UBND tỉnh quyết định; lưu trữ toàn bộ kết quả định giá đất cụ thể, thống kê, tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả định giá đất cụ thể theo quy định.

Sở Tài chính được giao thẩm định dự toán kinh phí định giá đất cụ thể; tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí định giá đất cụ thể theo kế hoạch; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.

chọn