Quảng Nam thu hồi đất tại huyện Đại Lộc làm nhà máy xử lý chất thải rắn Bắc Quảng Nam

Tổng diện tích thu hồi đất là 4.524,7 m2 đất do UBND thị trấn Ái Nghĩa quản lí, gồm 197,1 m2 đất bằng chưa sử dụng và 4.327,6 m2 đất rừng sản xuất.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định về việc thu hồi đất cho công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng Eco chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất, thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn Bắc Quảng Nam tại khu Hòa Đông, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó tỉnh sẽ thu hồi 4.524,7 m2 đất do UBND thị trấn Ái Nghĩa quản lí, gồm 197,1 m2 đất bằng chưa sử dụng và 4.327,6 m2 đất rừng sản xuất.

Trước đó vào ngày 31/12/2020, dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn Bắc Quảng Nam đã được phê duyệt chủ trương đầu tư với diện tích 37.684,5 m2 (gồm: 37.474 m2 đất rừng sản xuất của hộ gia đình cá nhân và 197,1 m2 đất bằng chưa sử dụng do UBND thị trấn Ái Nghĩa quản lý); phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500).

Cụ thể, cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết xây dựng như sau:

Mục đích sử dụng đất  

Diện tích (m2)

Xây dựng nhà máy xử lý CTR

6.075,2

Xây dựng khu văn phòng

1.505,5

Xây dựng nhà bảo vệ

19,2

Xây dựng trạm xử lý nước thải

490

Xây dựng nhà đặt trạm biến áp và máy phát điện

91,65

Xây dựng nhà đặt máy bơm

33,4

Xây dựng trạm rửa xe

72

Xây dựng ống khói

121

Xây dựng trạm cân

106,5

Xây dựng khu vực để xe

268,5

Xây dựng giếng khoan

14

Xây dựng hồ cảnh quan

276,8

Xây dựng cây xanh + taluy

5.052,56

Xây dựng sân đường nội bộ

4.766,5

Đất cây xanh + đất dự trữ phát triển

18.778,29

Dự án có đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đại Lộc được UBND tỉnh phê duyệt ngày 04/9/2020 và được UBND huyện Đại Lộc đăng ký chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất huyện Đại Lộc năm 2021.

Thời hạn sử dụng đất đến ngày 31/12/2045. Vị trí, ranh giới thu hồi đất, thuê đất được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 1/2021 được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 2/3.

Chủ đầu tư dự án là công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng Eco. Đây là đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý cho liên danh Công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng Eco, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị TDH Ecoland và Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất và Nhập khẩu Huy Hoàng. 

chọn