Tags

Quy hoạch Hà Giang

Tìm theo ngày
Thông tin quy hoạch Hà Giang cập nhật mới nhất 2022

Thông tin quy hoạch Hà Giang cập nhật mới nhất 2022

Thông tin về quy hoạch Hà Giang sẽ cập nhật những nội dung liên quan đến 1 thành phố và 10 huyện trên địa bàn tỉnh.

Thông tin quy hoạch tỉnh Hà Giang

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch. Cụ thể như sau:

Quy mô quy hoạch tỉnh Hà Giang

Quy hoạch Hà Giang sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu đất quy hoạch, tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch,... tại 1 thành phố và 10 huyện trên địa bàn thành phố. Trong đó, tỉnh Hà Giang được chia thành 193 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 5 phường, 13 thị trấn và 175 xã. Cụ thể:

- Thành phố Hà Giang: Có 5 phường, 3 xã

- Huyện Bắc Mê: Có 1 thị trấn, 12 xã

- Huyện Bắc Quang: Có 2 thị trấn, 21 xã

- Huyện Đồng Văn: Có 2 thị trấn, 17 xã

- Huyện Hoàng Su Phì: Có 1 thị trấn, 23 xã

- Huyện Mèo Vạc: Có 1 thị trấn, 17 xã

- Huyện Quản Bạ: Có 1 thị trấn, 12 xã

- Huyện Quang Bình: Có 1 thị trấn, 14 xã

- Huyện Vị Xuyên: Có 2 thị trấn, 22 xã

- Huyện Xín Mần: Có 1 thị trấn, 17 xã

- Huyện Yên Minh: Có 1 thị trấn, 17 xã

Phạm vi quy hoạch tỉnh Hà Giang

Dựa theo những phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Quy hoạch: Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Phạm vi quy hoạch: Phần lãnh thổ tỉnh Hà Giang với tổng diện tích tự nhiên là 7.914,88 km2 gồm 11 đơn vị hành chính cấp huyện: Thành phố Hà Giang và các huyện: Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh.

- Phía Bắc và Tây Bắc giáp với tỉnh Vân Nam và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc.

- Phía Nam giáp với tỉnh Tuyên Quang.

- Phía Đông giáp với tỉnh Cao Bằng.

- Phía Tây giáp với tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái.

Có tọa độ địa lý từ 22°23' đến 23°23' độ vĩ Bắc và từ 104°20' đến 105°34' độ kinh Đông.

3. Thời kỳ Quy hoạch:

- Thời kỳ Quy hoạch: 2021 - 2030.

- Tầm nhìn dài hạn: Đến năm 2050.

Nội dung quy hoạch tỉnh Hà Giang

Nội dung quy hoạch tỉnh Hà Giang được thủ tướng chính phủ ban hành vào ngày 4/8/2022, quyết định số 1177/QĐ-TTg về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế.

- Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh

- Xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình lập Quy hoạch; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật và phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.

Mục tiêu quy hoạch tỉnh Hà Giang

Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh. Phấn đấu đến năm 2030, Hà Giang trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, điển hình về giảm nghèo bền vững, giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển. Xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, sắp xếp, bố trí hợp lý không gian nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian, định hướng không gian đáp ứng các nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu theo chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tính khả thi và tiến độ thực hiện.

Trên đây là những thông tin mới nhất về quy hoạch Hà Giang, bạn đọc có thể tham khảo để biết chính xác các đoạn đường, tuyến đường sẽ mở, khu đất quy hoạch và bản đồ quy hoạch ở các phường trên địa bàn tỉnh Hà Giang.