Thủ tướng yêu cầu rà soát, cập nhật kết quả giải ngân vốn đầu tư công theo định kì 15 ngày

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương định kì 15 ngày phải rà soát, cập nhật kết quả giải ngân vốn đầu tư công.
Định kì cứ 15 ngày sẽ công bố quá trình giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: VGP).

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến, nhằm đôn đốc triển khai công tác đầu tư công năm 2020 nêu rõ: Mục tiêu đặt ra là phải nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao nhất để giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2020 của nước ta chỉ đạt 1,81%, là mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm, tình hình sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khó khăn. 

Bên cạnh đó, kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 34,96% kế hoạch, bao gồm cả vốn kéo dài từ các năm trước chuyển sang năm 2020, cao hơn so với cùng kì năm ngoái nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu, đặc biệt các dự án sử dụng vốn ODA có tỉ lệ giải ngân rất thấp.

Xử lí vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm

Hội nghị thống nhất, xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công là  nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, là nhiệm vụ trực tiếp của người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương phải xác định rõ các tồn tại, yếu kém trong các khâu từ chỉ đạo, điều hành, quản lí đến tổ chức thực hiện dự án đầu tư. 

Đặc biệt phải xử lí các vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư. Từ đó đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ, kịp thời tháo gỡ các rào cản, khắc phục những yếu kém, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. 

Đồng thời, thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đầu tư tư nhân để tạo động lực góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án điều chuyển theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư.

Điều chuyển từ các dự án giải ngân chậm sang dự án có nhu cầu giải ngân cao

Đối với số vốn kế hoạch năm 2020 chưa giao chi tiết cho từng dự án, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương giao trước ngày 31/7. 

Nếu quá thời hạn trên, Thủ tướng sẽ giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, báo cáo Thủ tướng, từ đó Chính phủ để điều chuyển đến nơi khác có khả năng giải ngân cao, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát đối với số vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8. Chính phủ sẽ xem xét, điều chuyển từ các dự án giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân sang dự án có nhu cầu giải ngân cao, các dự án cần hoàn thành trong năm 2020.

Định kì 15 ngày phải báo cáo Thủ tướng kết quả giải ngân

Cũng theo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị nói trên, Thủ tướng sẽ họp giao ban mỗi tháng một lần với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương định kì 15 ngày phải rà soát, cập nhật kết quả giải ngân, những khó khăn, vướng mắc và gửi kiến nghị lên Bộ KH&ĐT để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng. Hàng tháng, kết quả giải ngân của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương sẽ được công khai tại phiên họp Chính phủ, trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương sẽ tiếp tục rà soát các qui định pháp luật liên quan đến các thủ tục về đầu tư công và giải ngân đầu tư công, nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ theo qui định.

chọn