8 khu công nghiệp đang tìm chủ tại Bình Phước

Giai đoạn 2021 - 2030, Bình Phước có 8 dự án khu công nghiệp kêu gọi đầu tư.