Bamboo Capital chi hơn 8.000 tỷ trả nợ gốc vay trong năm 2023

Báo cáo tài chính của Bamboo Capital cho thấy, trong năm 2023, nhóm công ty đã chi hơn 8.000 tỷ để trả nợ gốc vay, giảm tỷ lệ nợ vay/VCSH về mức dưới 1, đồng thời giảm được áp lực tài chính khi gia hạn được 5.000 tỷ đồng trái phiếu.

Thực hiện chưa đến 30% mục tiêu lợi nhuận

CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu thuần 1.178 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ hoạt động cung cấp hàng hóa, thành phẩm (đạt 870 tỷ đồng, đóng góp 73% vào tổng doanh thu thuần và giảm 13% so với cùng kỳ).

Ngược lại, doanh thu từ các hợp đồng xây lắp và bảo hiểm tăng lần lượt 15% và 91%, đóng góp lần lượt 11% và 13% trong tổng doanh thu thuần của doanh nghiệp. 

Điểm sáng trong hoạt động kinh doanh chính đến từ việc biên lợi nhuận gộp quý đạt 25%, tăng so với con số 10,8% cùng kỳ, nhờ tăng biên lợi nhuận của mảng cung cấp hàng hóa từ 8% cùng kỳ lên 30% trong quý vừa qua. 

Ngoài doanh thu thuần, công ty cũng ghi nhận 441 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 15% so với cùng kỳ, phần lớn đến từ lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư (gần 346 tỷ đồng, tăng 6,8%). Ngược lại, khoản lỗ ghi nhận từ công ty liên doanh, liên kết là 85,6 tỷ đồng, sâu hơn cùng kỳ.

Sau khi trừ các chi phí về tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Bamboo Capital lỗ thuần hơn 766 triệu đồng. 

Song, nhờ khoản thu nhập khác gần 17,7 tỷ đồng, công ty thoát lỗ vào báo lãi sau thuế 3,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 339 tỷ đồng. 

 

 Kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023 của Bamboo Capital. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC). 

 

Lũy kế cả năm 2023, Bamboo Capital đạt doanh thu thuần 4.011 tỷ đồng, lãi sau thuế 188 tỷ đồng, lần lượt giảm 11% và 65% so với cùng kỳ năm 2022. 

Kết quả này cũng tương đương thực hiện được gần 29% mục tiêu lãi sau thuế 650,3 tỷ đồng mà công ty đề ra cho năm 2023. 

Đã chi hơn 8.000 tỷ để trả nợ gốc vay, giảm tỷ lệ nợ vay/VCSH về mức dưới 1

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Bamboo Capital đạt hơn 41.979 tỷ đồng, giảm 4,2% so với đầu năm 2023, chủ yếu do giảm các khoản phải thu dài hạn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) giữa các công ty con và đối tác. 

Nợ xấu của Bamboo Capital tại thời điểm cuối năm 2023 là 57 tỷ đồng, cũng giảm so với con số gần 117 tỷ đồng hồi đầu kỳ. 

Một khoản mục khác cũng ghi nhận giá trị giảm mạnh tại thời điểm cuối năm 2023 là chi phí xây dựng cơ bản dở dang, chủ yếu do giảm chi phí tại dự án Nhà máy điện Phù Mỹ gần 99,2% so với đầu kỳ. Ngược lại, Bamboo Capital ghi nhận thêm khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp (Hoian D'or) (565 tỷ đồng) và dự án điện gió Đông Thành 1, Đông Thành 2, Sóc Trăng (137 tỷ đồng). 

Tồn kho chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cũng tăng gần 39% so với đầu năm 2023, đạt gần 3.609 tỷ đồng; tồn kho thành phẩm cũng tăng gần 31%, đạt 148 tỷ đồng. Công ty không cho biết chi tiết về các dự án đang ghi nhận tồn kho. 

Mặt khác, tại ngày 31/12/2023, "kho lương" tại khoản mục người trả tiền trước ngắn hạn đạt hơn  3.207 tỷ đồng, giảm 1,5% so với đầu kỳ. 

Về phần nợ, tại ngày 31/12/2023, dư nợ vay tài chính của Bamboo Capital đạt 12.141 tỷ đồng, giảm 17,5% so với đầu kỳ, tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu đạt gần 0,7 -  cũng giảm so với mức 1,066 hồi đầu năm 2023. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng cho thấy, trong năm 2023, công ty đã chi gần 8.325 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. Mặt khác, áp lực tài chính của nhóm công ty được giảm đáng kể khi một số thành viên đã đàm phán thành công với trái chủ để dời thời hạn thanh toán tổng cộng 5.000 tỷ đồng trái phiếu sang năm 2026 trong quý III/2023.