Bình Định có thêm 327 dự án nhà ở giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 19/4, UBND tỉnh Định đã đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 – 2025.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định đã được duyệt.

Theo đó, đến năm 2020, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 25,3 m2/người; diện tích nhà ở tối thiểu đạt 8,5 m2/người; Đến năm 2025, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 28,9 m2/người; diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10 m2/người.

Giai đoạn 2020 – 2025, có 327 dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trong đó có 202 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị và khu dân cư; 30 dự án nhà ở xã hội; 95 dự án nhà ở tái định cư.

Dự kiến nguồn vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2020 - 2025 là 73.891 tỷ đồng. Trong đó nhà ở thương mại 29.216 tỷ đồng; nhà ở cho các đối tượng xã hội 6.821 tỷ đồng; nhà ở riêng lẻ người dân tự xây 37.854 tỷ đồng.

Số lượng dự án phân bổ trên các địa bàn chi tiết như bản dưới đây:

Địa bàn

Nhà ở thương mại

Nhà ở xã hội

Nhà ở tái định cư

TP Quy Nhơn

49

25

8

Thị xã An Nhơn

14

2

Thị xã Hoài Nhơn

40

1

17

Huyện Tây Sơn

16

1

5

Huyện Tuy Phước

17

 

8

Huyện Vân Canh

8

1

3

Huyện An Lão

4

 

2

Huyện Vĩnh Thạnh

11

 

13

Huyện Hoài Ân

12

 

15

Huyện Phù Mỹ

4

 

 

Huyện Phù Cát

27

 

24

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.