Đà Nẵng đang nghiên cứu pháp lí để giao đất rẻo trực tiếp, không qua đấu giá

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đang giao Sở TN&MT kiểm tra, làm rõ căn cứ pháp lí để thực hiện việc giao trực tiếp đất rẻo, không thông qua đấu giá sau 2 năm việc triển khai thực hiện việc giao đất rẻo cho người dân diễn ra còn chậm.

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng về tiến độ triển khai, tình hình thực hiện các nội dung công việc theo Nghị quyết của HĐND thành phố, từ khi UBND thành phố ban hành Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 về quản lí, sử dụng đất rẻo đến nay đã tiếp nhận được 1.165 trường hợp.

Kết quả có 142 trường hợp đã được UBND thành phố phê duyệt phương án sử dụng đất rẻo, 71 trường hợp đang trình UBND thành phố phê duyệt phương án, 24 trường hợp trả hồ sơ do không đủ điều kiện, còn lại 928 trường hợp đang rà soát để xử lí.

Ngoài ra, đã có 77 trường hợp được UBND các quận, huyện ban hành Quyết định giao đất rẻo cho người dân.

Như vậy, sau 2 năm kể từ khi UBND thành phố ban hành Quyết định 3862 thì việc triển khai thực hiện việc giao đất rẻo cho người dân diễn ra còn chậm.

cham giao dat reo cho nguoi dan

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đang giao Sở TN&MT kiểm tra, làm rõ căn cứ pháp lí để thực hiện việc giao trực tiếp đất rẻo, không thông qua đấu giá. (Ảnh: Văn Luận).

Nguyên nhân của việc chậm trễ giao đất rẻo cho người dân?

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc chậm trễ giao đất rẻo cho người dân là do UBND các quận, huyện chưa thật sự quan tâm, chỉ đạo xử lí trong việc giao đất rẻo.

Số lượng hồ sơ đề nghị giải quyết đất rẻo cho người dân tại các quận, huyện còn tồn đọng rất nhiều nhưng các đơn vị chưa chủ động trong việc giải quyết hồ sơ. Việc kiểm tra và có ý kiến bằng văn bản cung cấp thông tin về quy hoạch kéo dài.

Một số cán bộ, công chức chưa thực sự đầu tư, giải quyết các hồ sơ đất rẻo cho người dân do công việc kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Việc đo đạc, xác định vị trí, ranh giới, diện tích thửa đất rẻo không có ranh giới rõ ràng với các thửa đất lân cận dẫn đến khó khăn khi xác lập hồ sơ thửa đất.

Một số thửa đất đã bàn giao mặt bằng, một số người dân lấn chiếm và sử dụng phần diện tích đất này nhưng địa phương chưa xử lí.

Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ giao đất rẻo hợp thửa cho hộ gia đình, cá nhân qua nhiều bước, lấy ý kiến của nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau. Do đó, thời gian giải quyết hồ sơ đề xuất phương án đất rẻo kéo dài.

Trước tình đó, UBND TP Đà Nẵng đề nghị UBND các quận, huyện tập trung chỉ đạo Phòng TN&MT các quận, huyện và các phòng, ban chức năng của quận, huyện; UBND các phường, xã xử lí việc giao đất rẻo cho người dân theo đúng thời gian quy định, không để tồn đọng hồ sơ.

Chuyển công tác xác nhận quy hoạch xử lí giao đất rẻo về cho các quận, huyện để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân

Tăng thời gian giải quyết hồ sơ giao đất rẻo cho người dân tại Phòng TN&MT thành 25 ngày (Quyết định 3862/QĐ-UBND là 20 ngày).

Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 quy định quản lí, sử dụng đất rẻo trên địa bàn thành phố cho phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Đối với việc rà soát quỹ đất rẻo, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở TN&MT là cơ quan làm đầu mối chủ trì, chỉ đạo kiểm tra, tổng rà soát quỹ đất rẻo trên địa bàn thành phố trên nguyên tắc phải xác định cụ thể số liệu cụ thể quỹ đất rẻo theo từng địa bàn quận, huyện.

Hiện nay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đang giao Sở TN&MT kiểm tra, làm rõ căn cứ pháp lí để thực hiện việc giao trực tiếp đất rẻo, không thông qua đấu giá.

Theo Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 về quản lí, sử dụng đất rẻo thì đất rẻo là phần diện tích còn lại sau khi đã được Nhà nước bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án quy hoạch, chỉnh trang, phát triển đô thị nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất để sử dụng phù hợp với quy hoạch.

chọn