Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kĩ thuật tại 19 cụm công nghiệp

Ngày 10/8, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 6586/VP-KT đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội, nội dung Công văn trên nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Sở Công Thương báo cáo tiến độ trển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật cụm công nghiệp, trong tháng 5 và 6/2020, đối với 19 cụm công nghiệp đã được thành lập năm 2018 và 2019 trên địa bàn thành phố.

Về việc này, UBND thành phố giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, NN&PTNT, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các huyện Phú Xuyên, Đông Anh, Gia Lâm, Chương Mỹ, Thạch Thất, Ứng Hòa, Quốc Oai, Đan Phượng, Thanh Oai căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩu trương thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 2294/UBND-KT, ngày 9/6/2020; đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư các cụm công nghiệp nêu trên thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng qui định và tiến độ được phê duyệt. 

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo đúng qui định và thẩm quyền.

UBND thành phố giao Sở Công Thương rà soát, tham mưu, đề xuất phương án xử lý đối với các trường hợp triển khai chậm tiến độ do năng lực của chủ đầu tư, báo cáo UBND thành phố theo qui định.

chọn