Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Thừa Thiên Huế

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh ban hành ngày 9/11/2021.

Theo đó, Kế hoạch xác định quan điểm, định hướng phát triển gồm phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng;

Khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, của vùng, nhất là sự kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa, lịch sử đặc sắc, phong phú với cảnh quan tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, vị trí cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông - Tây và con người Huế;

Giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hoá; giữa bảo tồn, gìn giữ truyền thống và phát huy các giá trị di sản, trong đó bảo tồn là cốt lõi; giữa phát triển đô thị di sản và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó phát triển thành phố trực thuộc Trung ương phải đảm bảo điều kiện thuận lợi cho bảo tồn và phát triển đô thị di sản;

Xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân cho phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và những ngành, lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, lợi thế.

GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 là 3.500 - 4.000 USD 

Kế hoạch cũng đưa ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân/năm đạt 7,5 - 8,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 là 3.500 - 4.000 USD; cơ cấu kinh tế đến năm 2025, dịch vụ chiếm 53 - 54%; công nghiệp và xây dựng 31 - 32%; nông nghiệp 7 - 9% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 6 - 7%;

Vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 12%/năm; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 12 - 13%/năm; phấn đấu cân bằng ngân sách vào năm 2025; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10 - 12%/năm; tỉ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 70 - 75%;

Có 13 - 14 bác sĩ/vạn dân và 58 - 60 giường bệnh/vạn dân; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đến năm 2025 còn 2 - 2,2% (tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%); tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 là 87% (trong đó, 20% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao);

Tỉ lệ dân số sử dụng nước sạch đến năm 2025 là 100%; tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đến năm 2025 đạt 100%; tỉ lệ che phủ rừng đạt 56 - 57%.

XEM CHI TIẾT VÀ TẢI VỀ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Thừa Thiên Huế. TẠI ĐÂY

chọn
Hình ảnh KCN hơn 500 ha đang thu hút doanh nghiệp ở ven biển Nam Định
KCN Dệt may Rạng Đông giai đoạn 1 có diện tích gần 520 ha, kết nối trực tiếp với nhiều tuyến đường thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.