Mức tiền sử dụng đất phải nộp cho diện tích đất tăng thêm là bao nhiêu?

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà diện tích thực tế lớn hơn diện tích trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích tăng thêm.
Mức tiền sử dụng đất phải nộp cho diện tích đất tăng thêm là bao nhiêu? - Ảnh 1.

Mức tiền sử dụng đất phải nộp cho diện tích đất tăng thêm là bao nhiêu? (Ảnh minh họa).

Việc chênh lệch diện tích đất sau một thời gian sử dụng sau khi đo đạc lại là một thực tế đã được qui định trong pháp luật đất đai. Trong trường hợp này, người sử dụng đất cần tiến hành các thủ tục để xin cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất đang sử dụng. Pháp luật đất đai qui định về nguyên tắc cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp này.

Tại Điều 98 Luật đất đai 2013 qui định, trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ qui định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo qui định tại Điều 99 của Luật này.

Quy trình xem xét cấp Sổ đỏ với diện tích tăng thêm

Khoản 20 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP bổ sung điều 21a Nghị định 43/2014/NĐ-CP qui định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

Trường hợp đo đạc lại mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất qui định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này và ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất thì việc xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo qui định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này thì thực hiện như sau:

Trường hợp người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét xử và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo qui định tại Điều 20 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 1/7/2014 thì xem xét xử và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo qui định tại Điều 22 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền trước ngày 1/7/2014 thì việc xem xét xử và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo qui định tại Điều 23 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm được thực hiện theo qui định tại Điều 70 và cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc theo qui định tại Điều 76 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP nếu thửa đất gốc đã được cấp Giấy chứng nhận.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp Giấy chứng nhận sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cập nhật, chỉnh hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với toàn bộ diện tích thửa đất thực hiện theo qui định tại Điều 70 của Nghị định này nếu thửa đất gốc có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo qui định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Tại Điều 98 Thông tư 10/2018/TT-BTC qui định về thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm do đo đạc lại so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích tăng thêm theo qui định tại khoản 20 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP mà hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận thì nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích tăng thêm theo qui định tại khoản 20 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP mà hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ về quyền sử dụng đất qui định tại Điều 100 Luật Đất đai, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất tăng thêm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, người dân có thể căn cứ qui định trên để thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích tăng thêm mà hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận thì nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp Giấy chứng nhận.

chọn