Nam A Bank sẽ phát hành gần 111 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP

Ngân hàng sẽ chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 43,9 triệu cổ phiếu và cho người lao động 16,8 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cp.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) mới đây đã có thông báo về việc phát hành ra công chúng với số lượng đăng kí chào bán gần 111 triệu cổ phiếu.

Trong đó, Nam A Bank dự kiến chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 43,9 triệu cp; chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 16,8 triệu cp và chào bán cổ phiếu riêng lẻ 50,3 triệu cp.

Giá chào bán dự kiến cho cổ đông hiện hữu và ESOP cùng là 10.000 đồng/cp, còn giá chào bán riêng lẻ tối thiểu 10.000 đồng/cp nhưng không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành và không thấp hơn giá trị sổ sách.

Theo đó, khối lượng vốn cần huy động 1.110 tỉ đồng. Thời gian nhận đăng kí mua từ 23/6 đến 13/7/2020.

Nam A Bank cho biết mục đích huy động vốn là tăng cường năng lực tài chính để đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động ngân hàng như mua sắm, đầu tư tài sản cố định, cơ sở vật chất, công nghệ ngân hàng; phát triển nguồn nhân lực.

Đồng thời, lượng tiền thu được từ chào bán sẽ đáp ứng điều kiện mở rộng mạng lưới hoạt động, thành lập công ty trực thuộc theo qui định của pháp luật.

Ngân hàng cũng dự kiến tăng qui mô vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh như cho vay và kinh doanh các dịch vụ ngân hàng khác, đồng thời đảm bảo việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Tính tại 31/3/2020, vốn điều lệ của ngân hàng đạt 3.890 tỉ đồng, không đổi so với thời điểm đầu năm.

Vào cuối tháng 5, Hội đồng Quản trị Nam A Bank đã có nghị quyết thông qua việc tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến.

chọn