Tags

Quy hoạch Hưng Yên

Tìm theo ngày
Thông tin quy hoạch Hưng Yên mới nhất 2024

Thông tin quy hoạch Hưng Yên mới nhất 2024

Quy hoạch Hưng Yên thể hiện điều gì, mục tiêu và tầm nhìn quy hoạch, cách tra cứu quy hoạch Hưng Yên ra sao,...là những nội dung chính sẽ được trình bày trong bài viết này.

Quy hoạch Hưng Yên thể hiện thông tin gì?

Theo Quyết định số 870/QĐ-TTg, thông tin quy hoạch Hưng Yên sẽ thể hiện những nội dung sau:

Phạm vi quy hoạch

Phần lãnh thổ tỉnh Hưng Yên với tổng diện tích tự nhiên là 930,22 km2, với 10/10 đơn vị hành chính: thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và 8 huyện (Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ, Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ).

- Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Ninh;

- Phía Đông giáp tỉnh Hải Dương;

- Phía Tây và Tây Bắc giáp thành phố Hà Nội;

- Phía Tây Nam giáp tỉnh Hà Nam;

- Phía Nam giáp tỉnh Thái Bình.

Quy mô quy hoạch thành phố Hưng Yên

​​Thành phố Hưng Yên có 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện với 10/10 đơn vị hành chính: Thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và 8 huyện ( Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ, Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ).

Dựa vào quy định các đơn vị hành chính nêu trên mà tỉnh Hưng Yên sẽ triển khai quy hoạch cụ thể như sau:

- Tại 1 thành phố, tỉnh Hưng Yên sẽ triển khai quy hoạch ở thành phố Hưng Yên.

- Tại 8 huyện và 1 thị xã, tỉnh Hưng Yên sẽ triển khai quy hoạch ở thị xã Mỹ Hào và 8 huyện gồm: Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ, Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ.

Nội dung quy hoạch tỉnh Hưng Yên

Các nội dung chính của quy hoạch tỉnh Hưng Yên phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, bao gồm:

1. Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh (gồm các điều kiện tự nhiên, xã hội; bối cảnh bên ngoài; tổng hợp các cơ hội, thách thức).

2. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị - nông thôn (gồm thực trạng phát triển kinh tế - xã hội; công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh; tổ chức không gian và phát triển hạ tầng; sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội thách thức).

3. Quan điểm, mục tiêu và phương án phát triển tỉnh (gồm quan điểm phát triển; xây dựng kịch bản và phương án phát triển; mục tiêu phát triển; các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá).

4. Phương án phát triển các ngành quan trọng (gồm các ngành công nghiệp; xây dựng; dịch vụ; nông, lâm nghiệp và thủy sản; các lĩnh vực văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh).

5. Phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội.

6. Phương án tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn và kết cấu hạ tầng, bao gồm:

- Phương án quy hoạch hệ thống đô thị;

- Phương án phát triển mạng lưới giao thông;

- Phương án phát triển mạng lưới cấp điện;

- Phương án phát triển mạng lưới viễn thông;

- Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, thoát nước, cấp nước;

- Phương án phát triển các khu xử lý chất thải;

- Phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội.

7. Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.

8. Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện.

9. Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

10. Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên.

11. Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

12. Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

13. Xây dựng danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện.

14. Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.

15. Xây dựng báo cáo quy hoạch.

Mục tiêu quy hoạch Hưng Yên

- Định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế, xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế.

- Bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn Tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

- Xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm công bằng xã hội, an sinh xã hội, chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn và bảo đảm sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

- Ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, thông tin, cơ sở dữ liệu, xây dựng hệ thống bản đồ trong quá trình lập quy hoạch; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật và phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.

Phương pháp lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên
Yêu cầu về phương pháp lập quy hoạch:
Quy hoạch được lập dựa trên phương pháp tiếp cận hệ thống, tổng hợp, đa chiều, đa lĩnh vực, đảm bảo các yêu cầu về tính khoa học, tính phù hợp, tính thực tiễn và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Các phương pháp lập quy hoạch:
Sử dụng các phương pháp lập quy hoạch đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn và có độ tin cậy cao, cụ thể:

- Phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, phân loại, thống kê, xử lý thông tin;

- Phương pháp dự báo, xây dựng phương án phát triển;

- Phương pháp tích hợp quy hoạch;

- Phương pháp thông tin địa lý, bản đồ (GIS);

- Phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp so sánh, tổng hợp;

- Phương pháp tham vấn;

- Phương pháp chuyên gia, hội nghị, hội thảo, tọa đàm;

- Một số phương pháp khác phù hợp với quy trình kỹ thuật và tính đặc thù của tỉnh Hưng Yên.

Ngoài ra, bạn đọc có thể xem thêm những thông tin chi tiết và nắm được những nội dung liên quan đến các vấn đề Quy hoạch Hưng Yên tại đây.