Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng rau quả trong VJEPA

VJEPA áp dụng thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu.

Hiệp định đối tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản (VJEPA) là FTA song phương đầu tiên Việt Nam kí kết với một đối tác thương mại, đồng thời với quá trình đàm phán và kí kết Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) nên hai Hiệp định này có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ gần như hoàn toàn tương đồng giữa VJEPA và AJCEP.

VJEPA áp dụng thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu.

Tương tự AJCEP, VJEPA với Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu VJ cũng được làm bằng tiếng Anh, bao gồm 1 bản chính và 2 bản sao. C/O được phép cấp trước, trong hoặc sau thời điểm xuất khẩu.

VJEPA chưa có cơ chế tự chứng nhận xuất xứ. 100% C/O mẫu VJ hiện đang được cấp bản giấy và cơ quan hải quan hai Bên đều chỉ chấp nhận C/O bản giấy.

Điểm khác biệt duy nhất giữa hai Hiệp định này là VJEPA không có điều khoản về C/O giáp lưng. C/O giáp lưng là điều khoản chỉ xuất hiện trong các FTA có từ ba thành viên trở lên và vì thế VJEPA là FTA song phương nên không có điều khoản này.

Các nội dung, quy trình cấp C/O và các vấn đề liên quan được quy định cụ thể trong Thông tư số 10/2009/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế.

chọn