Bảo hiểm tai nạn con người (Personal accident insurance) là gì?

Bảo hiểm tai nạn con người (tiếng Anh: Personal accident insurance) nghiệp vụ bảo hiểm trong đó đổi tượng bảo hiểm là sức khỏe và tính mạng của con người.
PA

Hình minh họa. Nguồn: sompo

Bảo hiểm tai nạn con người (Personal accident insurance)

Định nghĩa

Bảo hiểm tai nạn con người trong tiếng Anh được gọi là Personal accident insurance.

Bảo hiểm tai nạn con người là nghiệp vụ bảo hiểm trong đó người bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm) cam kết thanh toán cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng bảo hiểm các khoản tiền theo thỏa thuận của hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra tai nạn bất ngờ làm người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật thân thể. 

Phân loại

- Thực tế, tai nạn có thể xảy ra cho mọi người , trong mọi lĩnh vực hoạt động. Tuy nhiên, khả năng xảy ra tai nạn, mức độ rủi ro, tính chất hậu quả của các loại tai nạn không hoàn toàn giống nhau.

Vì thế, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đưa ra nhiều sản phẩm bảo hiểm tai nạn con người khác nhau thích hợp với đặc tính rủi ro và nhu cầu bảo hiểm của từng nhóm khách hàng tiềm năng như:

Bảo hiểm tai nạn con người 24/24

Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện

Bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh

Bảo hiểm khách du lịch trong nước… 

Đặc trưng của bảo hiểm tai nạn con người

Phạm vi bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm loại này bao gồm những tai nạn gây tử vong hoặc thương tật về thân thể của người được bảo hiểm chứ không phải là do ốm đau, bệnh tật hay do sự suy kiệt về tinh thần hay thể chất theo thời gian và tuổi tác.

Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những sự kiện xảy ra (tại Việt Nam) do một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp làm cho người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật thân thể; hoặc người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp. 

Số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm: Là giới hạn trách nhiệm bảo hiểm tối đa của doanh nghiệp bảo hiểm đối với trường hợp chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn. Số tiền bảo hiểm dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Lí thuyết bảo hiểm, NXB Tài chính; Giáo trình Đại lí bảo hiểm cơ bản, NXB Tài chính)

chọn