Chỉ tiêu tuyển dụng công chức tại Hà Nội năm 2019

Theo kế hoạch ban hành kèm Quyết định 1058 /QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội, năm 2019 Hà Nội tuyển dụng 345 công chức hành chính.

Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức thực hiện Theo quy định tại Điều 36 Luật cán bộ, công chức.

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức tại Hà Nội năm 2019 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).

Cụ thể: "1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; Đủ 18 tuổi trở lên; Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển".

Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp 1 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu vào một vị trí việc làm tại một cơ quan có chỉ tiêu thi tuyển công chức theo chỉ tiêu…

Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) ...theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Chỉ tiêu tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã năm 2019

Ngày 13/3, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 476/SNV-CCVC về việc hướng dẫn thông báo chỉ tiêu tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã và phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập (gọi tắt là viên chức giáo dục) trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019, Sở Nội vụ hướng dẫn việc thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức cấp xã, phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019 như sau:

Về thông báo chỉ tiêu thi tuyển công chức, công chức cấp xã và viên chức giáo dục:

Các Sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã có chỉ tiêu thi tuyển có trách nhiệm thông báo công khai về vị trí việc làm, số lượng chỉ tiêu, chuyên ngành, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển công chức, công chức cấp xã, viên chức giáo dục, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí theo quy định và các nội dung chỉ đạo của Thành phố liên quan đến việc thi tuyển công chức, công chức cấp xã, viên chức giáo dục của đơn vị mình trên Website và tại trụ sở của cơ quan, đơn vị từ ngày 15/3/2019.

- Chỉ tiêu thi công chức: Có biểu kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của ƯBND Thành phố trên Website: sonoivu.hanoi.gov.vn;

- Chỉ tiêu thi công chức cấp xã: Có biểu kèm theo Quyết định sổ 1059/QĐ- UBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố và phụ lục chỉ tiêu thi tuyển từng chức danh công chức cấp xã kèm theo Công văn này;

- Chỉ tiêu thi viên chức giáo dục: Có biểu kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND Thành phố.

Về tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi công chức cấp xã, phiếu đăng ký dự tuyển công chức và viên chức giáo dục:

a. Các Sở, cơ quan tương đương sở có chỉ tiêu thi tuyển công chức thành lập Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển để:

- Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, thu lệ phí theo quy định đối với người đăng ký dự thi công chức vào cơ quan đơn vị mình theo Quyết định số 1058/QĐ- UBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố.

- Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 15/3/2019 đến 17 giờ ngày 13/4/2019 (trừ thứ Bảy và Chủ Nhật).

- Địa điểm: Tại bộ phận một cửa các Sở, cơ quan tương đương sở.

b. UBND quận, huyện, thị xã có chỉ tiêu thi tuyển công chức, công chức cấp xã và viên chức giáo dục thành lập Ban tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển để:

- Tiếp nhận phiếu đãng ký dự tuyển đối với người đăng ký dự thi tuyển công chức theo Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố; tiếp nhận hồ sơ đối với người đăng ký dự thi tuyển công chức cấp xã theo Quyết định số 1059/QĐ-ƯBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố; tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển đối với người đăng ký dự thi tuyển viên chức giáo dục theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND Thành phố.

- Thu lệ phí đối với người dự tuyển theo quy định.

- Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 15/3/2019 đến 17 giờ ngày 13/4/2019 (trừ thứ Bảy và Chủ Nhật).

- Địa điểm: Do UBND quận, huyện, thị xã quy định.

Lập danh sách người đủ điều kiện dự thi:

a. Đối với danh sách thi tuyển công chức

Các cơ quan đơn vị có chỉ tiêu thi công chức, báo cáo kết quả tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, lập danh sách người đăng ký dự tuyển công chức (theo Mẫu 1) cùng biên bản chốt thời hạn nộp phiếu đăng ký dự tuyển công chức và bản chính phiếu đăng ký dự tuyển công chức về Phòng Công chức, viên chức của Sở Nội vụ trước ngày 18/4/2019 (bản mềm Mẫu 3 gửi địa chỉ Email: hovinhthanh_sonv@hanoi.gov.vn để tổng hợp dữ liệu thi).

Phô tô 01 bộ phiếu đăng ký dự tuyển công chức của người dự tuyển, lập biên bản niêm phong, bảo quản tại cơ quan, đơn vị.

b. Đối với danh sách thi tuyển công chức cấp xã và viên chức giáo dục

- Từ ngày 15/4/2019 đến 25/4/2019 UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện: Kiểm tra, xét duyệt, lập danh sách người đủ điêu kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo Mẫu 2) và viên chức giáo dục (theo Mẫu 3);

- Quyết định phê duyệt và thông báo công khai danh sách người đủ điều kiện dự thi, người không đủ điều kiện dự thi.

- Bảo quản danh sách, hồ sơ đăng ký dự thi công chức cấp xã, phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của người đăng ký dự tuyển.

- Gửi báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức cấp xã, phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, cùng danh sách người đủ điều kiện theo Mẫu 2 và Mẫu 3 về Sở Nội vụ trước 17 giờ ngày 25/4/2019 (bản mềm Mẫu 2 và Mẫu gửi địa chỉ Email: hovinhthanh_sonv@hanoi.gov.vn để tổng hợp dữ liệu thi tuyển của toàn Thành phố).

Một số lưu ý về hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển:

Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã, phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức cần xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển, hướng dẫn chi tiết quy trình tiếp nhận hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển để đảm bảo tính chính xác khi lập danh sách, tránh các vướng mắc vi phạm, thông báo công khai để người đăng ký dự tuyển biết và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hồ sơ hoặc khai phiêu đăng ký dự tuyển đúng theo quy định.

Hướng dẫn người đăng ký dự tuyển nghiên cứu kỹ các quy định trong Kế hoạch thi tuyển, đặc biệt là quy định trong phần phiếu đăng ký dự tuyển của Kế hoạch thi tuyển công chức và viên chức giáo dục, chuẩn bị đủ các điều kiện, giấy tờ quy định trong các nội dung sau trước khi nộp hồ sơ thi công chức xã hoặc ghi phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục:

a. Phiếu đăng ký dự tuyển công chức:

- Khai phiếu đăng ký dự tuyển công chức (Mẫu 4) theo quy định tại Mục III Kế hoạch kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố.

- Các nội dung khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển phải đầy đủ, chính xác từ các giấy tờ bản gốc đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tính đến trước thời điểm chốt nộp phiếu đăng ký dự tuyển.

- Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp phiếu đăng ký dự tuyển, nếu nộp hộ phải được ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã.

b. Hồ sơ đăng ký thi công chức cấp xã:

- Hồ sơ theo quy định, kể cả giấy tờ hưởng chính sách ưu tiên (nếu có) cùng đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (Mẫu 5) theo quy định tại Mục II, Mục III, Mục IV Kế hoạch kèm theo Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố.

- Người đăng ký dự thi phải trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, nếu nộp hộ phải được ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã.

c. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục:

- Khai phiếu đãng ký dự tuyển viên chức (Mẫu 6) theo quy định tại Phần B Kế hoạch kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND Thành phố.

- Các nội dung khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển phải đầy đủ, chính xác từ các giấy tờ bản gốc đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tính đến trước thời điểm chốt nộp phiếu đăng ký dự tuyển.

- Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp phiếu đăng ký dự tuyển, nếu nộp hộ phải được ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã.

Bộ VHTTDL yêu cầu cán bộ, công chức phải tập thể dục ít nhất 2 lần/ngày trong giờ làm việc Bộ VHTTDL yêu cầu cán bộ, công chức phải tập thể dục ít nhất 2 lần/ngày trong giờ làm việc Từ 1/7/2019, những thay đổi quan trọng cán bộ, công chức nên biết Từ 1/7/2019, những thay đổi quan trọng cán bộ, công chức nên biết Hàng chục công an vây bắt nhóm bán ma túy tàng trữ ‘hàng nóng’Hàng chục công an vây bắt nhóm bán ma túy tàng trữ ‘hàng nóng’

Theo Đời sống & Pháp lý

 
chọn