Doanh thu xây lắp quý III của Alphanam tăng gần 1,2 lần, các khoản phải thu chiếm 70% tài sản

Theo BCTC quý III, doanh thu xây lắp của Alphanam tăng mạnh, song do giảm doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, tổng doanh thu thuần giảm 25%. Nhờ kết quả kinh doanh bán niên trước đó, lợi nhuận lũy kế vẫn tăng hơn 50% so với cùng kỳ.

Trong quý III, CTCP Alphanam E&C (mã chứng khoán: AME) ghi nhận doanh thu thuần hơn 241 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn thu chính cùng kỳ từ bán hàng hóa giảm 90% so với cùng kỳ còn 21 tỷ đồng, doanh thu từ cung cấp dịch vụ cũng giảm mạnh. Mặt khác, doanh thu từ hoạt động xây lắp đạt hơn 215 tỷ đồng, tăng 119%.

Biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 10,2% lên 10,4%,  lợi nhuận gộp đạt 25 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.   

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.750 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế gần 16 tỷ đồng, tăng 51%. Như vậy, công ty đã thực hiện được 77% kế hoạch doanh thu thuần và 63% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Kết quả kinh doanh luỹ kế 9 tháng đầu năm nay của Alphanam. Nguồn: BCTC công ty, Quỳnh Anh tổng hợp. 

Về tài sản của Alphanam, tính đến ngày 30/9, tổng tài sản công ty ghi nhận 2.811,5 tỷ đồng, giảm 3,2% so với đầu năm, do tài sản dài hạn giảm 21% (tỷ trọng 37%), mặt khác tài sản ngắn hạn tăng 12% (tỷ trọng 63%).

Tổng các khoản phải thu đạt 2.006 tỷ đồng (chiếm 71% tổng tài sản), giảm 10% so với đầu kỳ, trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng hơn 968 tỷ đồng, tăng 7%, trả trước cho người bán (cả ngắn và dài hạn) hơn 1.029 tỷ đồng, giảm 21%. Hàng tồn kho gần 699 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu kỳ, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hơn 547 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả chiếm 73% tổng nguồn vốn, gần 2.051 tỷ đồng, giảm 20%, phần lớn từ các khoản người mua trả tiền trước (bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn) giảm 40% xuống 800 tỷ đồng vào cuối kỳ, đồng thời, tổng khoản vay và nợ thuê tài chính đạt 508 tỷ đồng, giảm 26%.

Khoản phải trả người bán ngắn hạn gần 725 tỷ đồng, tăng 35%, bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu ghi nhận 761 tỷ đồng, tăng 121% so với đầu năm, chủ yếu đến từ vốn góp chủ sở hữu tăng lên 625 tỷ đồng, gấp 2,6 lần vốn góp tại thời điểm đầu năm, do trong kỳ công ty chào bán thành công 40 triệu cổ phiếu với giá bán 10.000 đồng/cp.

Về dòng tiền kinh doanh, trong kỳ công ty chi nhiều cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ và khoản khác cho hoạt động kinh doanh, dẫn đến dòng tiền kinh doanh âm 9,9 tỷ đồng. Dòng tiền tài chính dương 704 triệu đồng, trong khi cùng kỳ dương 70 tỷ đồng, chủ yếu công ty giảm khoản đi vay và tăng trả nợ gốc vay.

chọn