Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội (phần 8)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

  Xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

22. Tuyến đường từ dự án Helianthus Center Red River đến gần QL3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến đường từ dự án Helianthus Center Red River đến gần QL3, dài khoảng 770 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. ( Ảnh chụp từ Google Maps).  

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở dự án Helianthus Center Red River.

Đoạn đầu tuyến chạy song song với đường 23.
Đoạn phía sau Viện kiểm sát, tuyến rẽ nhánh hướng về QL3.

 Tuyến kết thúc ở đường quy hoạch gần QL3.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

23. Tuyến đường từ lối vào thôn Lương Nỗ 2 từ đường 23 đến QL3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến đường từ lối vào thôn Lương Nỗ 2 (từ đường 23) đến QL3, dài khoảng 833 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. ( Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở lối vào thôn Lương Nỗ 2.

 Và kết thúc ở QL3, đoạn cửa hàng xăng dầu 103.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở nhìn từ QL3.

 Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ đường 23.

24. Tuyến đường từ mục 23 đến đường 23

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến đường từ mục 23 đến đường 23, dài khoảng 362 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu N5 và N7).