Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

   Xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

13. Tuyến đường từ đường 23 đến Trung Oai

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến đường từ đường 23 đến Trung Oai, dài khoảng 1,652 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. ( Ảnh chụp từ Google Maps).  

 tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường 23, đoạn chân cầu vượt Vân Trì.

 Tuyến đi qua khu vực chùa Linh Yên.

 Và kết thúc ở lối vào thôn Trung Oai.

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương.

14. Tuyến nối cầu vượt Vân Trì với đường 23

đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến nối cầu vượt Vân Trì với đường 23 dài khoảng 400 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. ( Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở chân cầu vượt Vân Trì, thuộc địa bàn xã Tiên Dương.

 Tuyến đường đi qua một số nhà dân ở mặt đường 23.

 Tuyến kết thúc ở đường 23, đoạn gần lối vào trường Archimedes.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

15. Tuyến đường phía sau trường Archimedes Đông Anh 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến đường phía sau trường Archimedes Đông Anh, dài khoảng 300 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. ( Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N7).