Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Tuyến đường từ thôn Lễ Pháp đến QL3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh đáng chú ý có tuyến đường từ thôn Lễ Pháp đến QL3 với chiều dài khoảng 1,6 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở khu đất đấu giá ngoài thôn Lễ Pháp.

 Đoạn đầu tuyến đã xây dựng một phần.

 Điểm đầu tuyến nhìn từ thôn Trung Oai.

 Tuyến đường từ thôn Lễ Pháp đi qua bên hông thôn Tuân Lề.

 Tuyến đường này đi qua nhà văn hóa thôn Tuân Lề và kết thúc ở QL3.

5. Tuyến đường từ mục 4 đến thôn Lễ Pháp

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến đường từ mục 4 đến thôn Lễ Pháp với chiều dài khoảng 400 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở trên thực tế đang xây dưng một phần.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

6. Tuyến đường từ mục 4 đến gần CV Kim Quy

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến đường từ mục 4 đến gần CV Kim Quy với chiều dài khoảng 470 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch nối đường ở mục 5, hướng về CV Kim Quy.

 Sơ đồ 3 tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trong bài viết.

 Tuyến đường sẽ mở nhìn từ QL3.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N7).