Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

7. Tuyến đường từ Đình Xuyên đến hồ Hòa Bình

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên đáng chú ý có tuyến đường từ Đình Xuyến qua đường Đặng Công Chất đến hồ Hòa Bình, dài khoảng 870 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Đình Xuyên.

 Đoạn qua chùa Mục Đồng.

 Tuyến đi qua đường Đặng Công Chất và kết thúc ở hồ Hòa Bình.

 Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ xã Yên Viên.

 Toàn tuyến nhìn từ xã Dương Hà.

8. Tuyến đường từ sông Thiên Đức đến Đặng Công Chất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên đáng chú ý có tuyến đường từ sông Thiên Đức đến Đặng Công Chất dài khoảng 1,082 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở sông Thiên Đức, đoạn gần chùa Tế Xuyên.

 Đoạn qua đường Đình Xuyên.

 Đoạn qua đường Đặng Công Chất.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

9. Tuyến đường từ mục 8 đến cầu Đỏ Tế Xuyên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên đáng chú ý có tuyến đường từ mục 8 đến cầu Đỏ Tế xuyên với chiều dài khoảng 150 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế (màu xanh).

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu N9).