Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Tuyến đường qua trung tâm đào tạo lái xe Đình Xuyên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm đáng chú ý có tuyến đường qua Trung tâm đào tạo lái xe Đình Xuyên với chiều dài khoảng 1,129 km.

 Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội   

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch này trên thực tế đã xây dựng một đoạn từ Đặng Công Chất đến Trung tâm đào tạo lái xe Đình Xuyên.

 

 Đoạn qua Trung tâm đào tạo lái xe.

 Tuyesn đường còn đoạn cuối từ trung tâm đào tạo lái xe đến gần sông Thiên Đức.

 Đoạn cuối này đối diện với Đình Trùng Quán.

2. Tuyến đường từ Trung tâm đào tạo lái xe Đình Xuyên đến Dương Hà

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên đáng chú ý có tuyến đường từ trung tâm đào tạo lại xe Đình Xuyên đến Dương Hà với chiều dài khoảng 1,640 km.

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đình Xuyên. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu ở gần Trung tâm đào tạo lái xe Đình Xuyên.

 Tuyến đi gần với đường Đình Xuyên.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

3. Tuyến đường từ mục 2 đến gần sông Thiên Đức

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên đáng chú ý có tuyến đường  từ mục 2 đến gần sông Thiên Đức với chiều dài khoảng 450 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường mục 2, bên hông trung tâm đào tạo lái xe Đình Xuyên.

 Tuyến đường này kết thúc ở gần sông Thiên Đức.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N9)