Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 8)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

22. Khu đất trùng ngõ 247 Lâm Du

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất trùng với ngõ 247 Lâm Du với diện tích khoảng 2.072,054 m2, dài khoảng 122 m.

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Bồ Đề. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Bồ Đề nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đường Lâm Du.

 Khu đất thu hồi về bên phải, hướng về đường Bồ Đề.

 

 Khu đất kết thúc đoạn giao với đường Bồ Đề.

23. Khu đất mở rộng đường Bồ Đề

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Bồ Đề đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Bồ Đề đoạn từ Lâm Du đến ngõ 267 với diện tích khoảng 1.853,812 m2, dài khoảng 117 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Bồ Đề. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Bồ Đề nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất mở rộng đường Bồ Đề tính từ nút giao với đường Lâm Du.

 

 Đoạn qua hồ Lâm Du.

 Đoạn kết thúc ở ngõ 267 Bồ Đề.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi làm đường.

24. Khu đất song song đường Long Biên - Xuân Quan

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Bồ Đề đáng chú ý có khu đất song song với đường Long Biên - Xuân Quan với diện tích khoảng 11.795,073 m2, dài khoảng 800 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Bồ Đề. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Bồ Đề nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Toàn cảnh khu đất trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)