INFOGRAPHICS: Số lượng du khách quốc tế tăng 31,6 lần

Theo Báo cáo từ Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế - xã hội trong tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2023, giải ngân vốn ngân sách nhà nước tăng 36,9%. Xuất siêu đạt 2,3 tỷ USD. Số lượng du khách quốc tế đến Việt Nam tăng 31,6 lần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ