Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam hướng tới 340 tỉ USD vào năm 2025

Bộ Công Thương đưa ra một số mục tiêu như tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa đạt bình quân từ 5%/năm, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 340 tỉ USD vào năm 2025.

Theo thông tin từ Báo Công Thương, báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đối với ngành Công Thương đã được xây dựng bằng nhiều mục tiêu và giải pháp đồng bộ.

Kim ngạch xuất khẩu hướng tới đạt 340 tỉ USD vào năm 2025 - Ảnh 1.

(Nguồn: SEC Warehouse)

Trong đó, về việc phát triển xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đưa ra một số mục tiêu như tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa đạt bình quân từ 5%/năm, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 340 tỉ USD vào năm 2025.

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trong nước tăng 5%. Trong đó, xuất khẩu sang khu vực thị trường châu Âu, châu Mỹ tăng trưởng trung bình từ 7 - 10%/năm.

Đồng thời, đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 4,9%/năm. Kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 330 tỉ USD vào năm 2025, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trong nước tăng 6%.

Bộ Công Thương cũng đưa ra mục tiêu đạt tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2025 của tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (chưa loại trừ yếu tố giá) phấn đấu đạt khoảng 9 - 9,5%/năm. 

Trong đó, tỉ trọng tổng mức bán lẻ hàng hoá theo loại hình thương mại hiện đại đến năm 2025 đạt khoảng 35 - 40%.

Trên 45% số doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia thương mại điện tử. Bên cạnh đó, phát triển đa dạng các loại hình và phương thức kinh doanh thương mại hiện đại như: Sở giao dịch hàng hoá, trung tâm đấu giá, nhượng quyền thương mại.

Để đạt được mục tiêu, Bộ Công Thương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với nhiều giải pháp như đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Xây dựng kết cấu hạ tầng động bộ và tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế. 

Đồng thời, nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ.

chọn