TCT Vật liệu xây dựng số 1 (FiCO) sớm chạm đích lợi nhuận trước thuế năm nay

Kết quả kinh doanh quý III của FiCO ghi nhận doanh thu thuần gần 386 tỷ đồng, tăng104% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 36 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ sau thuế 11,6 tỷ đồng, nhờ hoạt động kinh doanh phục hồi sau dịch Covid-19.

Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng Số 1 – CTCP (FiCO, mã chứng khoán: FIC) vừa công bố BCTC quý III với doanh thu thuần gần 386 tỷ đồng, tăng 104% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp hơn 60 tỷ đồng, tăng 77%.

Doanh thu tài chính đạt 2,8 tỷ đồng, tăng 136%, các khoản chi phí đều tăng, riêng chi phí tài chính giảm 13,4% do lỗ chênh lệch tỷ giá và chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán giảm. Lợi nhuận sau thuế đạt 36,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 11,6 tỷ đồng, nhờ các hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi sau dịch Covid-19.

Luỹ kế 9 tháng, công ty đạt doanh thu thuần hơn 1.258 tỷ đồng, tăng 21%, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt và 133,3 tỷ đồng và 119,4 tỷ đồng, tăng 22% và 24%.

Năm nay, công ty đặt ra kế hoạch doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 2.022 tỷ đồng và 125,35 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 106% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Kết quả kinh doanh 9 tháng của FiCO. (Nguồn: Quỳnh Anh tổng hợp từ BCTC).

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản ghi nhận 2.793 tỷ đồng, tăng 28 tỷ đồng so với đầu năm. Đầu tư tài chính (cả ngắn và dài hạn) gần 1.263 tỷ đồng, chiếm 45% tổng tài sản, tăng 11%, chủ yếu đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết (1.076 tỷ đồng).

Hàng tồn kho gần 607 tỷ đồng, tăng thêm 10 tỷ so với đầu kỳ, bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (220,6 tỷ đồng), thành phẩm (146 tỷ đồng), hàng hoá (125 tỷ đồng), hàng hoá bất động sản (20 tỷ đồng)...

Tổng nợ phải trả hơn 1.089 tỷ đồng, giảm 7%, vay và nợ thuê tài chính hơn 644 tỷ đồng, giảm 11%, phần lớn là vay ngắn hạn từ các ngân hàng như BIDV, Agribank, Vietcombank...

Dòng tiền kinh doanh dương 66 tỷ đồng nhờ khoản thu từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh. Trong kỳ công ty chi 76 tỷ cho vay, cùng khoản thu chi khác, do đó dòng tiền đầu tư âm 73 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty thu gần 2.031 tỷ đồng từ đi vay, chi hơn 2.108 tỷ đồng trả nợ thuê tài chính, hơn 1,7 tỷ đồng trả cổ tức, dẫn đến dòng tiền tài chính âm 80 tỷ đồng.

Tag:
chọn