Lợi nhuận quý III của Phú Tài giảm, chi hơn 3.600 tỷ đồng để trả nợ vay

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế quý III của Phú Tài lần lượt giảm 10% và 28% so với cùng kỳ do một phần doanh thu và lợi nhuận của ngành bất động sản sẽ chuyển sang quý IV.

Theo BCTC quý III CTCP Phú Tài (mã chứng khoán: PTB), doanh thu thuần đạt 1.547 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp hơn 339 tỷ đồng, giảm 19%, biên lợi nhuận gộp giảm từ 24% xuống 21,9%.

Công ty cho biết, do ảnh hưởng của tác động thị trường chung thế giới đến tiêu thụ của ngành chế biến gỗ, một phần doanh thu và lợi nhuận của ngành bất động sản theo kế hoạch sẽ chuyển sang quý IV này.

Doanh thu tài chính giảm 46%. Lợi nhuận sau thuế giảm 28%, đạt 120,7 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần gần 5.164 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, chủ yếu là doanh thu từ việc bán các sản phẩm gỗ và đá. Doanh thu từ bất động sản đã bán đạt 358 tỷ đồng, giảm 21z5. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 425 tỷ đồng, tăng 7%. Như vậy, sau 9 tháng, công ty đã thực hiện được 74% kế hoạch doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Kết quả kinh doanh 9 tháng của Phú Tài. Nguồn: BCTC công ty, Quỳnh Anh tổng hợp.

Tổng tài sản tính đến cuối quý III ghi nhận 5.345 tỷ đồng, giảm gần 2% so với đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn gần 855 tỷ đồng, giảm 8%, trong đo phải thu ngắn hạn từ khách hàng gần 778 tỷ đồng, tăng 1,3%. Ngoài ra, cuối kỳ, công ty không còn ghi nhận hơn 66 tỷ đồng từ tài sản thiếu chờ xử lý.

Hàng tồn kho gần 1.804 tỷ đồng, giảm 3%, chiếm phần lớn là nguyên liệu, vật liệu (519 tỷ đồng), chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (602 tỷ đồng), thành phẩm (598 tỷ đồng). 

Mặt khác, lượng tiền mặt tăng 14% so với đầu kỳ lên 217 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền tăng 41%, còn khoản đầu tư tài chính ngắn hạn vào chứng khoán kinh doanh (giá gốc) giảm gần 51%.

Tổng nợ phải trả gần 2.586 tỷ đồng, giảm 15%, trong đó vay và nợ thuê tài chính (cả ngắn và dài hạn) gần 1.758 tỷ đồng, giảm 11%. Trong kỳ, công ty chi gần 3.641 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, trong khi thu 3.415 tỷ đồng từ đi vay.  

Dòng tiền kinh doanh dương 457,6 tỷ đồng, cùng kỳ âm 39 tỷ đồng, nhờ giảm hàng tồn kho, khoản phải thu và chứng khoán kinh doanh. 

Dòng tiền tài chính âm gần 259 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư cũng âm 144 tỷ đồng do chi tiền mua sắm, xấy dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác.

Qua đó, dòng tiền thuần dương 55 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 35,6 tỷ đồng.

chọn
Người dân sẽ khó mua bất động sản hơn thời gian tới?
Theo chuyên gia, các luật mới có hiệu lực sẽ tạo điều kiện tháo gỡ pháp lý, đẩy nhanh thỏa thuận giữa doanh nghiệp với người dân về giải phóng mặt bằng. Song, có thể giá BĐS sẽ tăng vì quy định tính giá đất theo giá thị trường, khiến việc tiếp cận BĐS của người dân khó khăn hơn.