TP HCM giao quyền cấp sổ đỏ cho các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM được ủy quyền cho giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện và TP Thủ Đức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM vừa công bố quyết định của UBND TP HCM về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố.

Theo đó, TP HCM ủy quyền cho chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Thủ Đức và 21 quận, huyện được ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày càng thuận tiện hơn, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tiến đến nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/5.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM, để việc triển khai quyết định trên được kịp thời, chặt chẽ và đạt hiệu quả, đơn vị đã triển khai nhiều nội dung. Trong đó, Sở ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc ủy quyền; đánh giá cơ sở vật chất, năng lực, thực trạng giải quyết hồ sơ hành chính nhà đất tại 22 chi nhánh trực thuộc trước khi triển khai.

Cùng với đó là xác định quyền hạn, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị và nhiệm vụ của từng đơn vị, phòng ban trong quá trình triển khai thực hiện…

Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM cũng đã xây dựng hai phương án giải quyết hồ sơ. Thứ nhất là hồ sơ từ các chi nhánh chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai TP để đóng dấu và chuyển về được thực hiện bằng đường bưu điện như trước.

Phương án hai là các chi nhánh trực thuộc tự phân công nhân sự, bố trí phương tiện thực hiện việc luân chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai TP để đóng dấu và chuyển trả về. Đồng thời, Sở cũng ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất trong quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết, sau khi thực hiện ủy quyền, quan trọng là Sở Tài nguyên và Môi trường TP sẽ kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất để việc thực thi của chi nhánh phòng đăng ký đất đai phải đúng nội dung, tinh thần của quyết định ủy quyền của Chủ tịch UBND TP HCM.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các chi nhánh văn phòng để đảm bảo việc thống nhất về thành phần, hồ sơ, quy trình giải quyết theo quy định hiện hành, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời báo cáo, đề xuất với lãnh đạo xem xét giải quyết.

chọn