Coteccons thoát lỗ nhờ các khoản hoàn nhập, trích lập hơn nghìn tỷ dự phòng phải thu khó đòi

Năm 2022, lãi sau thuế Coteccons đạt 21 tỷ đồng, vượt mục tiêu lợi nhuận năm gần 0,8 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2022, công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi 1.049 tỷ đồng, tăng khoảng gần 60% so với đầu kỳ.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022 của CTCP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD), doanh thu thuần ghi nhận 6.230 tỷ đồng, tăng 113% so với quý IV/2021. Lợi nhuận gộp gần 172 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 3 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đạt 70 tỷ đồng, giảm 17%. Mặt khác, chi phí tài chính tăng mạnh do trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 24 tỷ đồng, cùng với khoản lỗ 7,8 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết.

Công ty lỗ thuần quý IV/2022 gần 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 120 tỷ đồng.

Song, nhờ khoản thu nhập khác hơn 34 tỷ đồng, chủ yếu từ hoàn nhập chi phí công trình phải trả lớn hơn chi phí thực tế phát sinh và hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành công trình, Coteccons báo lãi sau thuế gần 19 tỷ đồng, so với quý IV/2021 lỗ 63,3 tỷ đồng.

KQKD năm 2022 của Coteccons. Nguồn: Quỳnh Anh tổng hợp từ BCTC.

Cho cả năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của công ty lần lượt đạt 14.537 tỷ đồng (tăng 60%) và 487 tỷ đồng (tăng 77%). Lãi sau thuế năm 2022 đạt 21 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2021. Với kết quả này, Coteccons vượt mục tiêu lợi nhuận năm 800 triệu đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt gần 18.965 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản phải thu ngắn hạn với hơn 11.231 tỷ đồng, tăng 31%. Trong đó, phải thu ngắn hạn khách hàng gần 10.927 tỷ đồng, tăng 34%. Công ty cũng trích 1.049 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi, tăng khoảng gần 60% so với đầu kỳ.

Tại thời điểm cuối kỳ, nợ xấu của Coteccons có giá trị là 1.322 tỷ đồng, tăng 17%, trong đó, dự phòng là gần 996 tỷ đồng, tăng 60% và giá trị thuần là gần 327 tỷ đồng, giảm 35% so với đầu năm.

Mặt khác, công ty có gần 5.060 tỷ đồng phải trả người bán ngắn hạn (tăng 55%), 2.042 tỷ đồng người mua trả tiền trước (tăng 45%), chi phí phải trả các công trình xây dựng hơn 2.065 tỷ đồng (tăng 19%)…

Dư nợ tài chính đạt 1.077 tỷ đồng, tăng mạnh so với giá trị 1,7 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, nợ trái phiếu là 496 tỷ đồng đến từ lô trái phiếu đáo hạn vào tháng 1/2025. Trong năm, công ty đã thu 2.242 tỷ đồng từ đi vay, ngược lại, chi 1.169 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. 

Nói thêm về dòng tiền của doanh nghiệp, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 1.626 tỷ đồng do công ty tăng các khoản phải thu và tăng hàng tồn kho.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 733 tỷ đồng, chủ yếu do trong kỳ công ty thu hồi cho vay gần 5.491 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng dương 1.072 tỷ đồng. Kết quả, dòng tiền thuần trong kỳ dương 179 tỷ đồng, cùng kỳ âm 512 tỷ đồng.

Tag:
chọn
Vinhomes có thể khởi công dự án NOXH đầu tay bên Vịnh Cam Ranh trong quý II
Dự kiến trong quý II/2023, Khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh sẽ bước vào giai đoạn triển khai xây dựng. Dự án này do Muối Cam Ranh - công ty con của Vinhomes làm chủ đầu tư với quy mô gần 88 ha.