Hưng Yên có thêm 8 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 7 dự án có vốn đầu tư trong nước và 1 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký 935 tỷ đồng và 29,64 triệu USD.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cũng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3), với tổng vốn đầu tư của dự án là 98 triệu USD.

Tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên đến nay khoảng 486 dự án; trong đó, 268 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 218 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng hơn 5 tỷ USD và khoảng 29.302 tỷ đồng.

Tổng số dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp khoảng 430  dự án (gồm 245  dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 185 dự án có vốn đầu tư trong nước), chiếm 88 % tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực. Tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khoảng 76.000 lao động.

Từ  đầu năm đến nay, tại các khu công nghiệp ở Hưng Yên có thêm 15 dự án đầu tư mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; tạo việc làm mới cho khoảng 5.000 lao động, bằng 125% kế hoạch được UBND tỉnh giao trong năm 2022 và gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cũng đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 16 dự án, với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng trên 122 triệu USD và khoảng 522 tỷ đồng. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm từ đầu năm đến nay khoảng 215 triệu USD.

Thu ngân sách nội địa của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ước đạt 1.400 tỷ đồng, đạt 53% chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2022 (thu ngân sách nội địa 2.650 tỷ đồng) và bằng 116% so với cùng kỳ năm 2021 (thu ngân sách nội địa 1.200 tỷ đồng).

Về cải cách hành chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2022 theo kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, 100% hồ sơ công việc, thủ tục hành chính được xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản mật); 100% văn bản đến, đi (trừ văn bản mật) được số hóa và cập nhật trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh (trừ văn bản mật) dưới dạng điện tử; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn; trong đó, 82% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp hoàn thiện hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, trình thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

chọn
Giá căn hộ khó giảm, dòng tiền dự báo sẽ chuyển hướng đến 3 phân khúc này
VARS dự báo ngoài căn hộ, dòng tiền trên thị trường BĐS sẽ dần rẽ sang một số loại hình khác như sản phẩm thấp tầng đã đủ điều kiện bán hàng hoặc đã có sổ trên thị trường thứ cấp, đất đã tách thửa hay đất đấu giá.