Mảng chuyển nhượng BĐS của Cienco 4 tăng bằng lần trong 9 tháng, dòng tiền dương nhờ phát hành cổ phiếu

Sau 9 tháng kinh doanh, Cienco 4 ghi nhận doanh thu thuần 2.047 tỷ đồng, trong đó, doanh thu chuyển nhượng BĐS là 335,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 38 tỷ đồng. Trong kỳ, dòng tiền thuần của công ty dương nhờ ghi nhận thêm 1.125 tỷ đồng từ hoạt động đầu tư tài chính.

CTCP Tập đoàn Cienco 4 (mã chứng khoán: C4G) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III, ghi nhận doanh thu thuần 668,2 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 25,8 tỷ đồng, tăng 141%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 2.047 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ, phần lớn đến từ doanh thu hợp đồng xây dựng (1.198 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ). Bên cạnh đó, hai mảng đạt tăng trưởng doanh thu cao trong kỳ là chuyển nhượng bất động sản 335,3 tỷ đồng (cùng kỳ ở mức 38,3 tỷ đồng), và bán vật tư 221 tỷ đồng (cùng kỳ ở mức 61,2 tỷ đồng).

Trong kỳ, công ty đã tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ Khu đô thị Long Sơn 1A cho CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh tương ứng với doanh thu chuyển nhượng đã ghi nhận là 326,8 tỷ đồng. 

Doanh thu từ hoạt động tài chính của Cienco 4 tăng 78%, đạt 76,8 tỷ đồng chủ yếu nhờ tăng 96,7% lãi từ tiền gửi, tiền cho vay (đạt 72,4 tỷ đồng).

  KQKD 9 tháng đầu năm 2022  của Cienco 4. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp). 

Sau khi trừ các khoản chi phí, giá vốn công ty báo lãi sau thuế 110 tỷ đồng, tăng 96%. Năm nay, Cienco 4 đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, như vậy sau 9 tháng đầu kinh doanh, công ty đã thực hiện được 36,7% mục tiêu lợi nhuận năm.

Liên quan đến dòng tiền của Cienco 4 trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty âm gần 61 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 14 tỷ đồng do không ghi nhận tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh.

Dòng tiền thuần trong kỳ của công ty dương 160,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 108,8 tỷ đồng, chủ yếu nhờ ghi nhận thêm 1.125 tỷ đồng khoản tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu.

Tại thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của công ty tăng 13,5% so với đầu năm, đạt 8.406 tỷ đồng, chiếm 40,5% tổng tài sản của công ty là các khoản phải thu ngắn hạn (tăng 43,4% so với đầu năm), trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 75,2% (đạt 892 tỷ đồng), khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 66,7% (đạt 615 tỷ đồng) và các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn đạt 1.551 tỷ đồng, tăng 38,5%.

Hàng tồn kho của Cienco 4 giảm 40,4%, chủ yếu do giảm 80,7% chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Khu đô thị Long Sơn (đạt 35,8 tỷ đồng) và giảm chi phí tại công trình Cam Lộ và các công trình khác.

Tính tới cuối quý III, tổng nợ tài chính của công ty đạt 3.586 tỷ đồng, giảm 8,7% so với đầu năm, trong đó nợ ngắn hạn là 1.153 tỷ đồng, giảm 20,3%, nợ dài hạn là 2.433 tỷ đồng, giảm gần 2%.

chọn