Nha Trang: Sẽ thu hồi 467 ha đất trong năm 2020

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất TP Nha Trang năm 2020.

Theo đó, năm 2020 TP Nha Trang sẽ thu hồi hơn 467 ha đất (trong đó có hơn 381 ha đất nông nghiệp, hơn 86 ha đất phi nông nghiệp).

Nha Trang: Sẽ thu hồi 467 ha đất trong năm 2020 - Ảnh 1.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất TP Nha Trang năm 2020. (Ảnh: Khải An).

Đồng thời, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp hơn 564 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 19 ha, đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở hơn 16 ha, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng hơn 61 ha…

Ngoài ra, kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng của TP Nha Trang gần 62 ha. Trong đó, đất ở đô thị chiếm 8,11 ha tập trung ở các phường Vĩnh Nguyên (5,4 ha), Vĩnh Trường (2,4 ha), Vĩnh Trường (0,3 ha) và xã Vĩnh Trung (0,01 ha).

Trong Kế hoạch sử dụng đất TP Nha Trang năm 2020, UBND tỉnh Khánh Hòa giao thành phố thực hiện công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo qui định.

Đồng thời, TP Nha Trang thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch được duyệt; tăng cường thanh, kiểm tra công tác quản , sử dụng đất nhằm ngăn chặn, xử kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất không đúng mục đích.

chọn